દરીયાદીલ


                           દરીયાદીલ

તાઃ૨૯/૩/૨૦૧૧                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

દીલ રાખુ જો દરીયા જેવું,ના કળીયુગમાં સમજાય
કઈ નદીનુપાણી છે કેવું,ટપલીએ જીવ ભટકી જાય
                                 ……….. દીલ રાખુ જો દરીયા જેવું.
મોહ મોટો જોઇને હૈયુ,અહીં તહીં ચુંગલમાંએ ફસાય
છટકવાનીએ બારી શોધતાં,બહુ મુંઝવણ વધી જાય
સાગર જેટલો સ્નેહ વહેંચતા,મારુંમન આફતે ઘેરાય
લફરાની તો લાઇન લાગે,ના તેમાંથી મુક્ત થવાય
                               …………..દીલ રાખુ જો દરીયા જેવું.
વહેણસાચુ એક મળે નદીનું,જીવનઅમૃત બનીજાય
વિશાળતાની દ્રષ્ટિછોડતાં,મળેલજન્મ સફળ દેખાય
મુક્તિ કેરા માર્ગને લેવા,ના દીલ દરીયો બનાવાય
ભક્તિભાવની એકનદી મેળવતાં,જીવનજીવીજવાય
                                ……………દીલ રાખુ જો દરીયા જેવું.

================================