જીત


                                 જીત

તાઃ૩૦/૩/૨૦૧૧                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

નિર્ધન એ ધનવાન બને,ને શ્રધ્ધાએ જીત થાય
મળીજાય જીવનમાં શાન,જ્યાં મનથી કામથાય
                              …………નિર્ધન એ ધનવાન બને.
મનથી કરેલ મહેનત સાચી,સ્નેહ પ્રસરાવી જાય
ઉજ્વળતા આવે આંગણે,જ્યાં ખેલદીલી સહવાય
મહેનતને ના સંગ મોહનો,કે જે દેહને જકડી જાય
મળીજાય સફળતા જગમાં,જ્યાં શ્રધ્ધાએ ખેલાય
                               ………….નિર્ધન એ ધનવાન બને.
ભાવના મનથી રાખીને,સોપાન જગતમાં ચઢાય
મળે સાચીરીત જીવનની,જે પ્રભુકૃપાએ મેળવાય
દીલનો દરીયો ઉભરે ત્યારે,જ્યાં સફળતા દેખાય
આવે પ્રેમનીનદી ગૃહ દ્વારે,જીવ જગતમાં હરખાય
                               ………….નિર્ધન એ ધનવાન બને.

==============================