વિનંતી


                           વિનંતી

તાઃ૩૧/૩/૨૦૧૧                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કરુ વિનંતી માબાપને,દેજો અવનીએ માનવજન્મ
સફળ કરવા જીવનસોપાન,દેજો જલાસાંઇ સતકર્મ
                                    …………..કરુ વિનંતી માબાપને.
કરુ વિનંતી ભાઇબહેનને,દેજો સુખદુઃખમાં અણસાર
રહી સંગે તમારે મનથી,આંગળી છોડુ ના પળવાર
નિર્મળ રાખતામનને મારું,સદા પકડી રાખુ સંસ્કાર
અડધીરાતે મળતા અણસારથી,આવુ હું તમારે દ્વાર
                                     …………..કરુ વિનંતી માબાપને.
કરુ વિનંતી જલાસાંઇને,મળે જીવને સત્કર્મનો સંગ
ભક્તિદેજો અમને ભરપુર,રહે માયાથી આજીવો દુર
માનવ મનથી થાય ભુલ,સુધારવા દેજો થોડી ધુળ
દેજો સત્કર્મની કેડીજીવને,જન્મથી જીવ રહે આ દુર
                                    ……………કરુ વિનંતી માબાપને.

++++++++++++++++++++++++++++++