મધુર સહવાસ


                           મધુર સહવાસ           

તાઃ૨૩/૪/૨૦૧૧                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

તારા વિના મને ગમતું નથી,તારી હાલત નાસમજાય
એકલવાયુ લાગે મને જીવન,જાણે ભટકુછુ હુ દ્વારેદ્વાર
                                 ………….તારા વિના મને ગમતું નથી.
સહવાસ મને હતો તારો,લાગે જન્મોજન્મ નો છે સાથ
વિસરવાની નાવાત મારે,તું તો પળેપળ દે તારો હાથ
પળે પળ તું હતી પણમારી,મને મળીગયો તો વિશ્વાસ
કલ્પના કદી ના કરતો ક્યારે,તું તો દેતી હતી સથવાર
                                 …………..તારા વિના મને ગમતું નથી.
હુફ હતી મારા આ જીવનમાં,જ્યાં મળ્યો તારો સહવાસ
સિધ્ધીના સોપાનને ચઢવા,મળ્યો આંગળીનો અણસાર
બનીસહારો જીવી રહ્યાતા,ત્યાંઆવી ક્યાંવ્યાધીપળવાર
ગમતુ નથી આમળેલ જીવન,જાણે ભીખમાગે ધનવાન
                                 ……………તારા વિના મને ગમતું નથી.

++++++++++++++++++++++++++++++++==++