ગાડી આવી


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.            Dr.Vivekbhai Tailor,Surat.

.                            ગાડી આવી

તાઃ૪/૬/૨૦૧૧                             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

છુકછુક કરતી ગાડી આવી,વિવેકભાઇને હ્યુસ્ટન લાવી
સુરતની સરભરા નિરાળી,મીઠાઇ સાંભળી લાવે પાણી
                                        ………..છુકછુક કરતી ગાડી આવી.
ના મળતી મોહમાયાની કાયા,જગતમાં જેની છે છાયા
નિર્મળપ્રેમની કલમ લઈને,આવ્યા આંગણે પ્રેમ જોઇને
સુરત શહેરથી લાવી ગાડી,સહવાસ દેવા કૃપા માડીની
હ્યુસ્ટનનો તેમનાથી નાતો,કલમ કાગળથી કરતા વાતો
                                        …………છુકછુક કરતી ગાડી આવી.
પ્રેમ અમારો પારખી લેતાં,માતાની મળી કૃપા અનોખી
મળ્યાસાહિત્યીક બધુઓઅહીં,પ્રેમનાઆંખમાં આંસુનેલઈ
કલમકેરી દોરપકડીને,આવજો સગાસંબંધી સ્નેહીને લઈ
કુદરતની છે આ ન્યારીકેડી,મળીજાય જ્યાં પ્રેમની સીડી
                                        …………છુકછુક કરતી ગાડી આવી.

————————————————————