લૉટરી લાગી


                            લૉટરી લાગી

તાઃ૬/૬/૨૦૧૧                             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

લૉટરી લાગી ભઈ લાગી લૉટરી,આજે મારી ગઈ લાગી
એક ડૉલરની લીધી લોટરી, એ પાંચ ડૉલર લઈ આવી
                                         …………લૉટરી લાગી ભઈ લાગી.
સોમવારે હું એક ડૉલરની લેતો,ને મંગળવારે બે લેતો
બુધવારે હું રીઝલ્ટ જોતો,ને ગૂરૂવારે એક લૉટરી લેતો
શુક્રવારે હું ત્રણ લઈલેતો,જેમાં એક બે નંબર હું ચુકતો
શનીરવિ ના ઉતાવળકરતો,બીજેઅઠવાડીયે એક લેતો
                                           …………લૉટરી લાગી ભઈ લાગી.
મહીનામાં હું આશા રાખી,પચીસ ડૉલરની લોટરી લેતો
આજેલાગશે કાલે લાગશે,તેમ સમજી રાહ જીતનીજોતો
વાહભઈવાહ હું જીત્યો,એક ડૉલર મારો પાંચ લઈઆવ્યો
ખુશીમને થઈ આજેભઈ,હું લૉટરીથી કંઇક ઘરમાં લાવ્યો
                                              ………..લૉટરી લાગી ભઈ લાગી.

==================================

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: