અહંમ,અભિમાન


                         અહંમ,અભિમાન

તાઃ૮/૬/૨૦૧૧                              પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

બે શબ્દ જ્યાં બોલતો થયો,ત્યાં થઈ ગ્યું મારું સન્માન
પાણીના પરપોટાજેમ,ત્યાં મળ્યુ મને અહંમ અભિમાન
                                      …………બે શબ્દ જ્યાં બોલતો થયો.
મહેનત કરતો જોઇબીજાની,ત્યાં થોડી સમજ પડી ગઈ
એક લીટીને પુરી કરતાં કરતાં તો,ત્રણ ભુલ કરતો ભઈ
સમજ થોડી બારણેઆવી,ત્યાં થોડી પપુડી વાગતીથઈ
અહંમ અભિમાનની ચાદર ઓઢતાંજ,બુધ્ધી ભાગી ગઈ
                                        ………..બે શબ્દ જ્યાં બોલતો થયો.
કુદરત કેરા ન્યાયમાં તો,નિર્મળતા સાચવી લેજો અહીં
મોહમાયાતો દુર ફેંકતાજ,મળશે જલાસાંઇની કૃપા ભઈ
ના અહંમ તોડશે મગજ તમારું,ને અભિમાન રહેશે દુર
જીવન તમારું ધન્ય થશેજ,ને સૌનો પ્રેમ મળશે ભરપુર
                                     ………… બે શબ્દ જ્યાં બોલતો થયો.

=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=