માબાપનો પ્રેમ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                     માબાપનો પ્રેમ

તાઃ૧૪/૩/૨૦૧૧                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જન્મ દીધો છે અવનીપર,પણ ના દીધો સહવાસ
સંતાનને તેનીફરજ બતાવી,રાખેજ અપેક્ષા હજાર
                             …………જન્મ દીધો છે અવનીપર.
કર્મનાબંધન નિર્મળતા દે,ના દે કદી કોઇથી દ્વેષ
જીવની માયા એજ બંધન,ના છે તેમાં કોઇ મેખ
પતિપત્નીનો સંબંધ પ્રેમનો,જે સંતાનથી દેખાય
દેખાવની દુનીયા દુરકરતાં,પ્રીતસાચી મેળવાય
                                ………..જન્મ દીધો છે અવનીપર.
અપેક્ષાની આડી કાતર,જ્યાં સંતાન પર ફેરવાય
મળીજાય પ્રેમમાબાપનો,જ્યાંવડીલને વંદનથાય
આશીર્વાદની કેડી ન્યારી,જે જ્ન્મદાતાથી તોડાય
મળીજાય વડીલનો સ્નેહ,જે માબાપથી વધીજાય
                                ………..જન્મ દીધો છે અવનીપર.

++++++++++++++++++++++++++++++