નદીને કિનારે


                        નદીને કિનારે

તાઃ૧૯/૬/૨૦૧૧                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ખળખળ વહેતા ઝરણાનો,જ્યાં સંગમળી જાય
નિર્મળ વહેતી નદી મળતાં,જીવને શાંન્તિ થાય
                               ………..ખળખળ વહેતા ઝરણાનો.
કુદરતની આકળા નિરાળી,ના જીવથી સમજાય
માનવ મનને શાંન્તિ દેતા,નિર્મળ જીવન થાય
વ્હેણ નદીના શીતળતાદે,ને લહેર ઠંડી મેળવાય
નદી કિનારે મળતી ફોરમ,ઝંઝટોનેજ ગળી જાય
                                 ……….ખળખળ વહેતા ઝરણાનો.
વાયુ વેગથી ચાલી જાય,તોય ના વ્યાધી દેખાય
મળી જાય શાંન્તિ મનને,એજ પ્રભુ કૃપા કહેવાય
મોહમાયા તો દુરજ ભાગે,ને ઉજ્વળ જીવન થાય
સહવાસમળે જ્યાં ભક્તિનો,ત્યાંપ્રભુપ્રેમ મેળવાય
                                  ………..ખળખળ વહેતા ઝરણાનો.

=++++++++++++++++++++++++++++++=

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: