વાંકીચુકી ચાલ


                           વાંકીચુકી ચાલ

તાઃ૨૪/૬/૨૦૧૧                             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

વાંકાચુકા ચાલતા જુઓ તો,યુએસએ થીએ આવ્યા તહીં
ડૉલરના રૂપીયા ગણવાને કાજે,મજુરી કરતા જોયા અહીં
                                       ………..વાંકાચુકા ચાલતા જુઓ તો.
ભણતરને તમો મુકો પુળામાં,સમયે એનો ભડકો થઈજશે
નાલાયકાત કે હોશીયારી તમારી,ના કામમાં આવશેકોઇ
મજુરીના દરેક ડગલે તમને,આપણી પ્રજાજ મળશે અહીં
ટાઇ બાંધતાં ગળુપકડાય,તેની સમજ પછી આવશે ભઈ
                                      …………વાંકાચુકા ચાલતા જુઓ તો.
દવાના દરીયામાંરહેતા,જીવનનૈયા ડોલતી ચાલેછે ભઈ
એક દવાની આડ અસરથી,ડૉક્ટરનો ધંધો ચાલે છે અહીં
મહેનત દેહથીજ કરવી અહીંયાં,ને ભણતરને મુક્વું માળે
નાંણાની આ રામાયણમાં,ભણેલા જીવો અહીં ભટકે આજે
                                       …………વાંકાચુકા ચાલતા જુઓ તો.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: