રમાનો જન્મ દીવસ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.                       રમાનો જન્મ દીવસ

તાઃ૩/૭/૨૦૧૧                                  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મળી ગયો મને પ્રેમ જગતમાં,જ્યાં રમાએ પકડ્યો હાથ
કેડીઉજ્વળ બનીજીવનની,જ્યાં મળીગયો મનેતેનો સાથ
                                   …………મળી ગયો મને પ્રેમ જગતમાં.
ત્રીજી જુલાઇએ જન્મ લેતાં,ખુલ્યા પાળજમાં દેહના દ્વાર
મળતા જન્મ જીવને ઘરમાં,સમયે આવીગઈ મારે ગામ
સુખદુઃખમાં સંગાથ દીધો,ને મળીગઈ મને સંસ્કારી નાર
ભક્તિને જીવનમાં રાખતાં,મળી જલાસાંઇની ભક્તિ ધુન
                                          ……….મળી ગયો મને પ્રેમ ગતમાં.
કોટી કોટી વંદન વિધાતાને,જેણે જન્મ મારો સાર્થક કર્યો
જીવનસંગીની મળીનિરાળી,સંસ્કારી સંતાનથીએ દેખાય
રવિ,દીપલને માનો પ્રેમદઇને,સતકર્મી જીવન દઈ જાય
બા દાદાના નિખાલસ પ્રેમથી,અમુલ્ય જીવન થતા જાય
                                       ………..મળી ગયો મને પ્રેમ જગતમાં.

**********************************************