ઘોડીયુ ગમે


.                        ઘોડીયુ ગમે

તાઃ૨૯/૭/૨૦૧૧                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ઓ શાંન્તિભાઇ,ઓ રાવજીભાઇ,ઓ મંજુબેનના ભાઇ
સાંભળો મારીવાત,હું સાચુ કહુ,મને ઘોડીયુ ગમે ભઇ
.                           …………ઓ શાંન્તિભાઇ,ઓ રાવજીભાઇ.
ના સવાર બપોર કે સાંજ નડે,ને ના તાપ કે અંધકાર
અરે મળે આનંદઓઢીને ડોલતાં,ના કોઇથીય છોડાય
ભુખ લાગે ત્યારે ના ભસવાનું,ઉંઆ ઉંઆ કરવાનું તંઇ
મળીજાય બાટલી મોંઢામાં,ફરીપાછુ પારણે ઝુલવાનું
.                           …………..ઓ શાંન્તિભાઇ,ઓ રાવજીભાઇ.
નામારે કોઇ કામકરવાનું,ના ટેબલ ખુરશીએ બેસવાનું
આરામ કરતાં પગ હલાવું,ને શીતળ કપડુયે ઓઢવાનું
મનનેમઝા ને તનનેઆનંદ,શાંન્તિ ભરીને ઉંઘી લેવાનું
ટપલીપડતાં બુમ પાડવાની,છાનું રહેવા બચી લેવાની
.                              ………….ઓ શાંન્તિભાઇ,ઓ રાવજીભાઇ.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

It’s True


.                         It’s True

Dt:29/7/2011                     pradip Brahmbhatt

It’s TRUE………
.            If you pray god,God will bless you.
.            If you love people they will love you.
.            If you love you kids they will love you.
.            If you write some thing,some one will read it.
.            If you forget the past your future will be  bright.
.            If you share your hope,God will share with you.
.            If you work really hard,you will achieve your goal.
.            If you think twice,you will be very nice to everyone.
.            If you love your wife your kids will love you.
.            When you pray in the house it will be temple in your life.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

जगके संबंध


.                       जगके संबंध

ताः२९/७/२०११                   प्रदीप ब्रह्मभट्ट

ना कोइ है मेरा जगमें,और नाकोइ है पराया भी
जगके संबंध है देहके,मृत्यु पामके छुट जाते भी
.                              …………. ना कोइ है मेरा जगमें.
प्रेमभावकी ज्योतजले,जहां निर्मळ भावना जागे
अंतरमे जब स्नेह जागे,जगके सब जीव ये मागे
कृपाकरते है गीरधारी,जहां जीवकी भक्ति न्यारी
आकर शांन्ति मनको दे,दे जीवको जगसे मुक्ति
कृपा प्रेमकी होगी प्रभुसे,आशीर्वादकी गंगा बहेगी
.                               ………….ना कोइ है मेरा जगमें.
बंधहो जाते जगकेनाते,जहां भक्तिराहमील जाती
रामनामके एक रटणसे,मुक्तिद्वार भी खुल जाते
मोहमायाका छुटे बंधन,मीले भक्तिभावका सागर
और अपेक्षा दुरहीरहेती,येहीमिलती जीवको शक्ति
वाळी वर्तन सब छुट जाते,ना कभीभी बीचमे आते
.                               …………. ना कोइ है मेरा जगमें.

॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॔॓

સરળતાનો સાથ


.                     સરળતાનો સાથ

તાઃ૨૯/૭/૨૦૧૧                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સુખદુઃખને સંબંધ દેહથી,જગતમાં જીવ કદી ના જકડાય
સરળતાનો સાથ મળે જ્યાં,ત્યાં સંત જલાસાંઇને ભજાય
.                                         ………….સુખદુઃખને સંબંધ દેહથી.
નિર્મળતાની આ નાજુક કેડી,તન,મન,ધનથી સમજાય
નામમતા કેના માયાજાગે,જ્યાં ઘેર પ્રભાત વહેલુ થાય
આવે આંગણે કૃપાપ્રભુની,ના બીજા કોઇથી જગે જોવાય
મનન શાંન્તિ દે નિર્મળતા,લાયકાતે સાતેવારે મેળવાય
.                                        …………..સુખદુઃખને સંબંધ દેહથી.
સરળતાનો સાથ મુક્તિથી,જે જીવને માર્ગ બતાવી જાય
જલાસાંઇની એક માળાએ,દેહનો દીવસ ધન્ય થઈ જાય
સંસ્કારનીકેડી છે નિરાળી,જે સાચીમાનવતાએ સમજાય
ના આશાના કિરણ કોઇ શોધે,જ્યાં પ્રેમીભક્તિ થઈ જાય
.                                         ………….સુખદુઃખને સંબંધ દેહથી.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@