કાતર કાપે


.                                કાતર કાપે

તાઃ૪/૮/૨૦૧૧                                 પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

અહીંયાં કાપે ને ત્યાં પણ કાપે,ના કાતર કોઇને સાથે રાખે
હાથ પકડીને ચાલતા જીવોના,આ કાતર તેમના હૈયા કાપે
.                                 …………..અહીંયાં કાપે ને ત્યાં પણ કાપે.
નીતિ નિયમની ના કોઇ ચાહત,ના કોઇને જીવનમાં રાહત
સૌની સાથે જગતમાં એ ચાલે,મળે જેમને એ ઝુંટવે ચાહત
ના ભીખનુ એ પાત્ર જુએ કદી,કે ના  જુએ એ દાનની ઝોળી
ફરી જાય જ્યાં કાતર જલ્દી.જીવનમાં આવીજાય ત્યાં મંદી
.                                   ………….. અહીંયાં કાપે ને ત્યાં પણ કાપે.
શીતળ સ્નેહની સાંકળ પણ ભાગે.જ્યાં કળીયુગી કાતર જાગે
જ્યાં હાય બાયની મળે કેડી,ત્યાં જ તુટે સંસારી જગની જોડી
જયજલારામ જયસાંઇબાબાથી,કળીયુગી કાતર ભાગે ત્યાંથી
જીવને શાંન્તિ મનથીમળતાં,કાતર ત્યાંથીજ લાગેએ  ભમવા
.                                     …………..અહીંયાં કાપે ને ત્યાં પણ કાપે.

+++++++++++++++++++++++++++++++++

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: