ૐ સાંઇ ૐ


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.                           . ૐ સાંઇ ૐ

તાઃ૫/૮/૨૦૧૧                              પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ૐ સાંઇ ૐ બાબા ૐ સાંઇ ૐ,ૐ સાંઇૐ બાબા ૐ સાંઇ ૐ
ભક્તિ મનથી કરતાં સાંઇની,શાંન્તિ જીવને મળતી ત્યારથી
.                                      …………ૐ સાંઇ ૐ બાબા ૐ સાંઇ ૐ.
મોહમાયાને અંજલી દેતાં,ઉજ્વળ જીવન માનવીને મળતાં
નિરાધાર જીવને મળતી કેડી,જ્યાંસાંઇબાબાથી ભક્તિ જોડી
આવીઆંગણે પ્રેમ મળેપ્રભુનો,ભોલેનાથની જ્યાંકૃપામળીછે
સાંઇસાંઇના સ્મરણ માત્રથી,પ્રદીપને જીવનમાં રાહ મળી છે
.                                     ………….ૐ સાંઇ ૐ બાબા ૐ સાંઇ ૐ.
નિર્મળભાવે પુંજન કરતાં,ભક્તિભાવની મને જ્યોત મળી છે
જીવ દેહનો અમરછે નાતો,મુક્તિમળતાં જીવથી એદુર જાતો
સાચી માયા સાંઇબાબાથી કરતાં,મોહ માયા દુર ભાગી જાતા
મુક્તિઆવી દ્વાર ખોલતાં,પ્રદીપ,રમા,દીપલ,રવિ સંગે રહેતા
.                                     …………..ૐ સાંઇ ૐ બાબા ૐ સાંઇ ૐ.

****************************************************

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: