ભીની આંખો


.                          ભીની આંખો

તાઃ૨૨/૯/૨૦૧૧                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

આંખો ભીની થાય અનેકની,સમયથી પકડાઇ જાય
નારોકી શકે કોઇ જગતમાં,એતો અનુભવે જ દેખાય
.                             ………….આંખો ભીની થાય અનેકની.
મળે જો સાચો પ્રેમ અંતરથી,ત્યાં ના કોઇથી રોકાય
માતાનો પ્રેમ મળે અંતરથી,કે પિતાપ્રેમ મેળવાય
લાગણી તો નીકળે હ્ર્દયથી,ના કોઇથી તેને ટોકાય
સજળ નેત્રને જોતામાબાપને,હૈયે આનંદ થઈથાય
.                               ………….આંખો ભીની થાય અનેકની.
કર્મ ખોટુ કરતાં જીવનમાં,ખોટુ પરીણામ મળી જાય
મળે અચાનક શોકજીવનમાં,ત્યાં આંખો ભીની થાય
મુક્ત થાય જ્યાં જીવદેહથી,સંબંધીના નેત્ર ભીજાય
કુદરતની છે આ કલા નિરાળી,સમયે સમજાઇ જાય
.                            ……………આંખો ભીની થાય અનેકની.

#################################