પતિ પ્રેમ


.                           પતિ પ્રેમ

તાઃ૧૪/૧૦/૨૦૧૧                પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પતિ મારા છે પરમેશ્વર,ને મારા જીવનના ભરથાર
પળેપળે મને પ્રેમ આપે,ના તેમની તોલે કોઇ થાય
.                                     ………….પતિ મારા છે પરમેશ્વર.
જીવનમાં હાથ પકડતાં મારો,સુખી કરી રહ્યા સંસાર
એવા મારા વ્હાલા પતિને જોતા,દીલ મારું હરખાય
નાનીમોટી વાત સાંભળી,હસી મારીતરફ જોઇ જાય
શાંન્તિ માગતા પહેલા મળી,પ્રભુની કૃપાએ કહેવાય
.                                        …………પતિ મારા છે પરમેશ્વર.
સાંજ સવારે હસીને મળતાં,દીવસ આખો વીતી જાય
સમયનુ વ્હાણ સરળ ચાલતાં,ભવસાગર તરીજવાય
મળ્યામને માગેલાપતિદેવ,જલાસાંઇની કૃપા દેખાય
જન્મો જન્મની છે એજ અપેક્ષા,ભવોભવ સુધરી જાય
.                                      …………..પતિ મારા છે પરમેશ્વર.

++++++++++++++++++++++++++++++++

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: