ક્રોધનું આગમન


                           ક્રોધનું આગમન

તાઃ૧/૧૨/૨૦૧૧                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

આ આવ્યો આ ગયો પ્રકરણે,મન અહીંતહીં ભટકાય
ક્રોધનીકેડી મનને મળતાં,આધીવ્યાધીઓ વધી જાય
.                                 ………..આ આવ્યો આ ગયો પ્રકરણે.
મેં કર્યુની માયા એવી,જે દેહે અભિમાન આપીજાય
મનનીમુંઝવણ દોડી આવતાં,ક્રોધનું આગમન થાય
માનવતાની મુડી નિરાળી,જે જીવનથી ભાગી જાય
શોધવાનીકળેલ દેહનેજગમાં,ના માનવતામેળવાય
.                                …………આ આવ્યો આ ગયો પ્રકરણે.
ભક્તિનેસંગ થોડોય મળતાં,જીવનેશાંન્તિ મળીજાય
કળીયુગની ચાદરને છોડતાં,સાચી રાહને મેળવાય
પ્રેમનિખાલસ પારખીલેતાં,જીવથીભક્તિરાહ લેવાય
આજકાલની પવિત્રકેડીએ,જલાસાંઇની કૃપામેળવાય
.                                …………આ આવ્યો આ ગયો પ્રકરણે.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

સરગમના સુર


.                           સરગમના સુર

તાઃ૭/૧૨/૨૦૧૧                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સરગમ તારા સુર સાંભળી,મારા કાનને શાંન્તિ થઈ
પ્રીત પ્રેમના શબ્દ ઓળખી,મને આનંદ મળ્યો અહીં
.                                                .સરગમ તારા સુર સાંભળી.
મનને મળતી માયા દોર,ત્યારે વ્યાધી આવતી થઈ
એક છુટતાં આ જીવનમાં,બીજી દોડીને મળતી અહીં
સરગમના જેમ તાલ વાગે,તેમ ચઢ ઉતર શરૂ થઈ
મન મક્કમને શ્રધ્ધા સાથે,મારી જીંદગી સરળ થઈ
.                                                  .સરગમ તારા સુર સાંભળી.
પ્રેમ જીવનમાં જલાસાંઇથી,ત્યાંઆદેહને શાંન્તિ થઈ
પુણ્ય કર્મનો સંગ લેતાં જીવને,સાચી રાહ મળી ગઈ
ડગલેડગલું સંભાળતા દેહને,અનંતઆનંદ થયો ભઈ
સ્વરસાંભળી જેમ કર્ણમ્હાલે,તેમજીંદગી મલકાઇગઈ
.                                                    .સરગમ તારા સુર સાંભળી.

_+++++_+++++_+++++_+++++_+++++_