પ્રેમની શીતળતા


                         પ્રેમની શીતળતા

તાઃ૩//૨૦૧૨                             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

શાંન્તિનો સહવાસ મળે,ને મનની મુંઝવણ જાય
શીતળપ્રેમનો સંગ મળે,જ્યાં કુદરતનીકૃપા થાય
.                                     ……….શાંન્તિનો સહવાસ મળે.
અદભુત કર્મની કેડી મળે,ને વાણીવર્તન સચવાય
પળેપળને પારખીલેતાં,ના મુંઝવણ કોઇ અથડાય
વર્ષા પ્રેમની પડતાં દેહે,આ જન્મસફળ પણ થાય
કુદરતની આપ્રીત અણમોલ,મુક્તિમાર્ગે દોરીજાય
.                                       ………શાંન્તિનો સહવાસ મળે.
માનવજીન્મ મળે કૃપાએ,જે જન્મ સફળ કરીજાય
સાચી રાહ મળતાં જીવનમાં,નાકુકર્મ કોઇભટકાય
શીતળ પ્રેમની કેડી પાવન,કૃપાજલાસાંઇની થાય
મોહમાયાની પ્રીત છુટતાં,આજીવન ઉજ્વળ થાય
.                                    ………..શાંન્તિનો સહવાસ મળે.

=======================================