શક્તિ ભક્તિની


                     શક્તિ ભક્તિની

તાઃ૧૪/૨/૨૦૧૨                 પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

શક્તિ મારી ભક્તિની છે,જીવને સદગતિએ દઈ જાય
માનવી જીવન સાર્થકકરવા,સાચી પ્રેરણા આપી જાય
.                                ………….શક્તિ મારી ભક્તિની છે.
નિર્મળમોહ ને પ્રીતપ્રભુથી,જે પાવનપગલાં દઈ જાય
આધી વ્યાધીને આંબી ચાલે,એજ ભક્તિપ્રીત કહેવાય
સમજણ સાચી શ્રધ્ધાથી આવે,ને મતીય ના ભટકાય
શક્તિનોસહવાસ રહેજીવનમાં,નિર્મળભાવના મેળવાય
.                                   ………….શક્તિ મારી ભક્તિની છે.
કરેલ કામની માયા મુકતાં,સફળતા જીવનથી સંધાય
જલાસાંઇની સાચી ભક્તિએ,નિર્મળપ્રેમ જગે મેળવાય
ભક્તિની શક્તિ છે નિરાળી,જગતનેય એ આંબી જાય
સંકટનો નાસંકેત મળેદેહને,જીવને પ્રભુકૃપામળી જાય
.                                    ………….શક્તિ મારી ભક્તિની છે.

==========================================