ચાલ્યો જાય


 .                       ચાલ્યો જાય

તાઃ૨૧/૪/૨૦૧૨                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ચાલ્યો જાય,ચાલ્યો જાય,ચાલ્યો જાય
એક અવધુત ચાલ્યો જાય,ચાલ્યો જાય

કાયા શોટી છીલ લંગોટી,નહીં જડે જગમાં જોટી
મોટી મોટી ફાળે ચાલ્યો જાય,રોક્યો ના રોકાય
એક અવધુત ચાલ્યો જાય,ચાલ્યો જાય

ગૉડસેની ગોળી ખાતો જાય
મુખેથી રામ રામ જપતો જાય જપતો જાય
રોક્યો ના રોકાય એક અવધુત ચાલ્યો જાય

સ્વરાજને અપાવતો જાય
અહિંસાને એ ડામતો જાય
રોક્યો ના રોકાય એક અવધુત ચાલ્યો જાય

============================