પ્રીતીની પ્રીત


 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.                        પ્રીતીની પ્રીત

તાઃ૨૭/૫/૨૦૧૨                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પ્રીતીની છે પ્રીત અનોખી,સરળ પ્રેમથી મળી જાય
પ્રેમની કોમળ કેડી લેતાં,પ્રીતીની પ્રીત મળી જાય
 .                              …………….પ્રીતીની છે પ્રીત અનોખી.
શબ્દનો સહવાસ રાખીને,ભોજનમાં સૌને આવકારાય
વડીલબંધુને ઓળખી લેતાં,સૌના પ્રેમનીવર્ષા દેખાય
આશીર્વાદની કેડીને નીરખી,દુઃખનાવાદળ ભાગીજાય
આવીમળે પ્રેમસૌનો તેને,એજ તેનીલાયકાત કહેવાય
.                             ………………પ્રીતીની છે પ્રીત અનોખી.
સહવાસમળ્યો જ્યાં અલ્પેશનો,જીવનનૈયા ચાલીજાય
સાર્થ જીવન કરવા કાજે,શ્રીજલાસાંઇનીકૃપા થઈ જાય
પતિ પ્રેમને સંગે રાખતાં,વ્હાલા સંતાને જીવન બંધાય
આજકાલને સમજીલેતાં,પાવનજન્મ થતો સૌને દેખાય
.                            ……………….પ્રીતીની છે પ્રીત અનોખી.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: