તારો ચહેરો


.                         .તારો ચહેરો

તાઃ૨૮/૫/૨૦૧૨                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

તારો નિખાલસ ચહેરો જોતાં,મારી મુંઝવણ ભાગી ગઈ
તારા શીતળ સહવાસે જીવનમાં,સુખશાંન્તિ મળી ગઈ
.                        ………………..તારો નિખાલસ ચહેરો જોતાં.
અજોડ એવા પ્રેમનીજ્યોત,મારા જીવનમાં ઝબકી ગઈ
શાંન્તિઆવી ઉભી બારણે,ત્યાં તારા પ્રેમનીઓળખ થઈ
માયાની ના કેડી માગી જીવે,કળીયુગી પ્રીત ભાગીગઈ
સરળ જીવનમાં તારા સાથે,બધી વ્યાધીઓ ભાગી ગઈ
.                         ………………..તારો નિખાલસ ચહેરો જોતાં.
મારીઆંગળી પકડી લેતાં,જીવનમાં ઉજ્વળ સવાર થઈ
પ્રકાશનીકેડી જીવનમાંમળતાં,તારાસંગાથની જાણ થઈ
જોઇ લીધો જ્યાં તારોચહેરો,સાચીપ્રીતની કેડીમળી ગઈ
સુંદરતાનોસાથ મળતાંજીવનમાં,ઉજ્વળપ્રભાત થયુભઈ
.                          ………………..તારો નિખાલસ ચહેરો જોતાં.

======================================

પ્રેમને પરણ્યો


 .                         પ્રેમને પરણ્યો

તાઃ૨૮/૫/૨૦૧૨                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જગત જીવોને આંટી ઘાંટી,ક્યાંથી ક્યાંય લઈ જાય
સમજણસાચી પ્રેમે લેતો,જગેસરળજીવન થઈ જાય
.                          ………………જગત જીવોને આંટી ઘાંટી.
જન્મ મળે છે જીવને,અવનીએ કર્મબંધને જ બંધાય
કરેલ કર્મને નાપારખી શકતાં,અવનીએ આવી જાય
માયાની તો સાંકળ જાડી,ના કોઇથીય જગે છટકાય
ભક્તિ એતો એક જ સીડી,જે બંધનથી બચાવી જાય
.                          ……………….જગત જીવોને આંટી ઘાંટી.
માનવજીવન મળીજતાં,હું પ્રેમને પરણ્યો અવનીપર
સમજણ જીવને મળી જગતમાં,ત્યાં આવ્યો પાટાપર
પ્રેમનીકેડી જગતમાં ન્યારી,મનને શાંન્તિ આપીજાય
સાચી શ્રધ્ધા રાખી પ્રેમમાં,ઉજ્વળ સંગીની મળીગઈ
.                           ……………….જગત જીવોને આંટી ઘાંટી.

૫%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%૫