કુદરતની લીલા


 .                       કુદરતની લીલા

તાઃ૧૪/૭/૨૦૧૨                            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

લીલા અપરંપાર પ્રભુની એ પૃથ્વી પર દેખાય
.             .ચંન્દ્ર પરથી દ્રષ્ટિ કરતાંજ સાચી વાત સમજાય

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.અગમનિગમના ભેદ ના જાણે એ માનવી કહેવાય
.              .નાસાએ બેસી વિશ્વ નિરખે એ જ વૈજ્ઞાનિક કહેવાય.

************************************************