શરદ ૠતુ


 .                                શરદ ૠતુ

તાઃ૨૨/૮/૨૦૧૨                               પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

શરદ ૠતુના શીતળ વાયરે,પ્રભાત પ્રસરી ગઈ
પ્રેમના વાદળ સ્નેહે વરસતાં,મનમાં શાંન્તિથઈ
.                 …………………શરદ ૠતુના શીતળ વાયરે.
માનવતાની અહીં મહેંક પ્રસરે,નામાગણી કોઇ રહી
અજબ કૃપા પરમાત્માની,ભીની વાદળીઓથી જોઇ
મધુર પવનની લહેંર મળે,જ્યાં શ્વાસમાં સુગંધ ગઈ
ના શબ્દની કોઇ લકીર મળે,કે ના જીભનેકોઇ શબ્દ
.                ………………….શરદ ૠતુના શીતળ વાયરે.
પળપળને જો પારખી લો તો,જીવનમાં શરદ થઇ
અવનીને નાપારખે કોઇ,એતો કુદરતની મહેંરથઈ
નિર્મળભાવના સંગે રાખતાં,જલાસાંઇની કૃપાથઈ
ૠતુૠતુના વાયરાનેપારખતાં,ઉજ્વળરાહમળીગઇ
.              …………………..શરદ ૠતુના શીતળ વાયરે.

******************************************