લીધેલ કેડી


                               લીધેલ કેડી

તાઃ૨૬/૮/૨૦૧૨                                પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જન્મ મૃત્યુનો સંગ અનેરો,જીવને એ કર્મથી બાંધી જાય
દેહને વળગે જ્યાં મોહમાયા,ત્યાં જન્મ મૃત્યુ મળી જાય.
.                        ………………….. જન્મ મૃત્યુનો સંગ અનેરો.
અવની છે આધાર દેહનો,જીવને સાંકળથી બાંધી જાય
આવી મલતી આધીવ્યાધીઓ,જે કર્મ બંધનથીસંધાય
નાજુકકેડી મળે જીવને,જ્યાં સાચી માનવતા મેળવાય
સંગ મળે જ્યાં પાવનકેડીનો,જીવે નિર્મળતામળી જાય
.                      …………………… જન્મ મૃત્યુનો સંગ અનેરો.
મળતાં દેહ જીવને અવનીએ,દેહ ઉંમરથી બંધાઇ જાય
આજકાલનેપારખીલેતાં જીવનમાં,સમય નાછટકીજાય
બાલપણમાં ભણતરની કેડી,ને જુવાનીમાંમહેનતથાય
ઘડપણમળતાં દેહનેઅવનીએ,ભક્તિથી સચવાઇ જાય
.                       ………………….. જન્મ મૃત્યુનો સંગ અનેરો.

======================================

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: