મળ્યો અંધકાર


                            મળ્યો અંધકાર

તાઃ૫/૧૧/૨૦૧૨                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

આવન જાવન રહેતુ સંગે,જ્યાં જીવનેદેહ મળી જાય
સરળતાનો સંગ મળે,જ્યાં ભક્તિની કેડી મળી જાય
.                    ……………………આવન જાવન રહેતુ સંગે.
દેહ મળે જીવને અવનીએ,ભક્તિએ સફળતા સહેવાય
કરેલ સત્કર્મોનો સંગ રહેતા,માનવજીવન મહેંકી જાય
પ્રભુ ભક્તિને પ્રેમથી કરતાં,શ્રધ્ધાનો સાથ મળી જાય
જલાસાંઈની જ્યોત પ્રકટતાં,આજન્મ સફળ થઈ જાય
.                     ………………….. આવન જાવન રહેતુ સંગે.
કળીયુગની એકજ લકીરે,આ જીવ જગતે ભટકી જાય
મળેઅંધકાર જીવનમાં જીવને,જ્યાં ત્યાં જઈ અથડાય
સુખનીકેડીદુરરહે જીવનમાં,ને દુઃખ વારેવારેમળીજાય
માનવ જીવન વ્યર્થ થતાં,આ જીવ અવનીએ ભટકાય
.                       ……………………આવન જાવન રહેતુ સંગે.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++