લટકતી ચાલ


                               લટકતી ચાલ

તાઃ૩૦/૧૧/૨૦૧૨                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

તારી આંખો જોઇ,તારા લટકા જોઇ,મારી કેડી બગડી ગઈ
શ્રાવણની સંધ્યાખોઇ,તુ દીલમાં ગઈ,નેસાંજ લટકતી થઈ
.                      …………………તારી આંખો જોઇ,તારા લટકા જોઇ.
લટકતી ચાલે તુ સરકી ગઈ,વહુ છટકી ગઈ,વિરહી આંખો થઈ
કળીયુગી કરતાર મળતીથઇ,વ્યાધીઓ લઈ,શાંન્તિ ભાગી ગઈ
.                       ………………….તારી આંખો જોઇ,તારા લટકા જોઇ.
નાઆગળ જઉ કેપાછળ જઉ,હું ભટકુ અહીં,જ્યાંપ્રીત ખોટી થઈ
મનમંદીરને તાળા વાગતાં,મારી નજરબગડી,નેરાહ વાંકી થઈ
.                         ………………….તારી આંખો જોઇ,તારા લટકા જોઇ.
ભટકી મારી આંખો ગઈ,ના સમજ રહી,ત્યાંમુંઝવણ મળતી ગઈ
ભોળી મુંઝવણ ભાગીગઈ,નાહાથમાં રહી,નિર્મળતાય ચાલી ગઈ
.                         …………………..તારી આંખો જોઇ,તારા લટકા જોઇ.
મળતી શાંન્તિ નાસાથે રહી,દુર એભાગી ગઈ,ના જોડે મારે રહી
મુંઝવણનો ભંડાર આપતી,લટકતી ચાલે,આ જીંદગી બગડી ગઇ
.                        …………………….તારી આંખો જોઇ,તારા લટકા જોઇ.
લેખના સુધરે ભટકી પડતાં,આફત આપીગઈ,નાશક્તી કોઇ રહી
નામળતીઆજે કે નામળતીકાલે,તને જોઇ,મારીનજર બગડીગઈ
.                        …………………….તારી આંખો જોઇ,તારા લટકા જોઇ.

=============++++++++++++++++=============