બગલાની બારાત


Bagalas

.

.

.

.

.

.

.

.

.                        .બગલાની બારાત

તાઃ૨//૨૦૧૩                                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

બગલાની બારાત આવી,છાપરે આવી રાહ જુએ છે અહીં
ક્યારેઆવે વધુ ઘરમાંથી,વરરાજાતુરત આવીજાય તહીં
.                            …………………બગલાની બારાત આવી.
આતો લીલા પરમાત્માની,નામાનવીને કંઇ સમજાય અહીં
ઘર સંસારની શીતળ કેડી,પતિપત્નીથી મળી જાય છે ભઈ
જીવનોસંબંધ દેહથી જ છે,ના માનવી પશુપક્ષી ઓળખાય
મળેલ દેહના સંબંધ છે જગતમાં,જે વરવધુથી જ સહેવાય
.                            …………………બગલાની બારાત આવી.
સંતાન જીવનની કેડી બને ,જે માબાપને જીવનમાં સમજાય
સમયની ચાલમાં સંગેચાલતાં,ક્યારે મળેલ જીવન પુરૂ થાય
કુદરતની છે આ કરૂણા ન્યારી,ભક્તિનો સંગ રાખતાં પકડાય
બારાતઆવે માનવીની કે બગલાની,નાકોઇ ફરક કંઈદેખાય
.                            …………………બગલાની બારાત આવી.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++