સન્માન,હ્યુસ્ટનમાં


                           સન્માન

            ડૉ. લલિતભાઇ પરીખનું  હ્યુસ્ટનમાં

 તાઃ૨૩/૨/૨૦૧૩                           લી.પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પકડી કેડી પિતાની કૃપાએ,એ જ ભણતર કહેવાય
શાળા શાળા કરતા કરતાં,એ તો પ્રોફેસર થઈ જાય
એવા નિખાલસ લલિતભાઈ,ક્લમ સર્જક કહેવાય.
.          ………..આવ્યા આજે એ હ્યુસ્ટનમાં,સાહિત્ય સરીતા હરખાય.
કલમ પકડી ૪૮થીહાથે, મહાત્મા ગાંધી નિમીત થાય
સફળતા મળતા સંગે,સાથ મા સરસ્વતીનો સમજાય
કાવ્ય લેખની સરળ કેડીતો,બાળપણથી જ પકડાય
પી.એચડીની શુષ્ક શોધમાં,તમારી કલમ સુકાતી ગઈ
.         …………..એવા વ્હાલા લલિતભાઇ,આજે હ્યુસ્ટન આવ્યા ભઈ.
નટવરભાઇએ આંગળી પકડી,કલમ ચાલતી થઈ
પ્રેરણા પ્રેમનો સંગ મળતાં,સિધ્ધીઓ મળતી ગઈ
સંતાનોની ઉજ્વલ કેડીને જોતાં,મનને શાંન્તિ થઈ
કલમની કેડી પકડી લેતા,આજે સરિતા મળી ગઈ
.     .…………….એવા વ્હાલા લલિતભાઇ,આજે હ્યુસ્ટન આવ્યા ભઈ.

==============================================================

ડૉ.લલિતભાઇ પરીખને ગુજરાતી સાહિત્ય સરીતા,હ્યુસ્ટનના  શ્રી પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ તરફથી યાદગીરી રૂપે ભેંટ