સંગે રાખજો


                          સંગે રાખજો

તાઃ૧૧/૫/૨૦૧૩                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

આવજો સંગે પ્રેમને લઈને,છોડી દ્વેષ જીવનમાં સૌ
નિર્મળતાના વાદળ સંગે,માણજો સાચોપ્રેમ હું દઉ
.                        ……………….આવજો સંગે પ્રેમને લઈને.
કદીક મળેલ માયા કળીયુગની,જીવન વેડફે અહીં
શીતળતાની કેડી જ છુટતાં,ના શાંન્તિ રહેતી ભઈ
ડગલે ડગલુ ત્રાહિત બનતા,મુંઝવળો વધતી ગઈ
અંત નાઆવે આફતનોદેહે,તકલીફો આવતી થઈ
.                       ……………….આવજો સંગે પ્રેમને લઈને.
સાચો પ્રેમ અંતરથી મળતો,ના ઉભરો આવે કોઇ
જ્યોત પ્રેમની જલે જીવનમાં,શાંન્તિ મળતી ગઈ
સ્નેહની સાંકળ જીવે બંધાતા,નિર્મળતા આવીગઈ
કૃપામળી જ્યાં જલાસાંઇની,મોહમાયા ભાગી ગઈ
.                       ………………આવજો સંગે પ્રેમને લઈને.

====================================