કરેલ મહેનત


                           કરેલ મહેનત         

તાઃ૧૨//૨૦૧૩                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મનથી કરેલ મહેનત જીવને,સુખ શાંન્તિ દઈ જાય
નિર્મળતાની રાહ મળતા,મળેલ જન્મ સાર્થક થાય
.                      ………………..મનથી કરેલ મહેનત જીવને.
માનવતાની મહેંક પ્રસરતા,જીવનેય આનંદ થાય
લાગણી મોહને માયા છુટતાં,વ્યાધીઓ ભાગી જાય
સાચી રાહ મળે જીવને,જલાસાંઇની કૃપા થઇ જાય
આંગણે આવેલ પ્રેમ જીવને,શીતળતા આપી જાય
.                       …………………મનથી કરેલ મહેનત જીવને.
કિર્તીના વાદળ ઘેરાતા,જીવને અનેકરાહ મળી જાય
ઉજ્વળતાની કેડીએ જીવે,પરમાત્માનીકૃપાથઈજાય
મુક્તિ કેરા માર્ગને ખોલતા,જીવનેજન્મ સફળ દેખાય
આજકાલનો મોહ છુટતાં જગે,માનવતા મહેંકી જાય
.                      ………………….મનથી કરેલ મહેનત જીવને.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++