આવી જાવને


.                        .આવી જાવને

તાઃ૨૮//૨૦૧૩                  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

આવી જાવને પ્રેમ લઇને,હુ દયાનો દરીયો છું
પ્રેમની એકજ સાંકળ જોઇને,હું પગે લાગુજ છું
.                   …………………આવી જાવને પ્રેમ લઇને.
નિર્મળતાને સંગે રાખજો,સરળતા મળશે સંગે
જીવન ઉજ્વળ કેડીએજ,મળશે માનવતા રંગ
ઉંમરના નાકોઇ બંધનદેહને,સરળ જીવનથાય
અંતરના આનંદને પારખી,મળશે કૃપા અનંત
.                      ……………….આવી જાવને પ્રેમ લઇને.
ખોબે લઈને પ્રેમ આવશો,હું ઝોળીને ભરી દઈશ
સમયપકડીને સંગે રહેજો,પ્રેમનીજ્યોતને લઈ
મળશે કૃપા જલાસાંઇની,નિર્મળ ભક્તિને જોઇ
આજે આવો કાલે આવો,નામને કોઇ ચિંતા ભઈ
.                       ……………….આવી જાવને પ્રેમ લઇને.

ઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽ‌ઽઽઽઽઽઽઽ