પ્રથમ પ્રેમ


.                        પ્રથમ પ્રેમ

તાઃ૨૩/૨/૨૦૧૪                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પ્રથમ પ્રેમ મળે સંતાનને,જે માબાપનો પ્રેમ કહેવાય
ઉજ્વળ જીવનનીરાહ મળે,જે માબાપનેખુશ કરી જાય
.                    ………………….પ્રથમ પ્રેમ મળે સંતાનને.
ભણતરની કેડી મળે,જે મા સરસ્વતીની કૃપા કહેવાય
સાચી મહેનત મનથી કરતાં,લાયકાત મેળવાઇ જાય
.                     …………………પ્રથમ પ્રેમ મળે સંતાનને.
આંગણેઆવી કૃપામળે,જ્યાં સાચીભક્તિ મનથી થાય
જલાસાંઇની અસીમકૃપા રહે,જ્યાં નિર્મળ ભક્તિ થાય
.                   …………………..પ્રથમ પ્રેમ મળે સંતાનને.
જીવન સંગીનીનોપ્રેમ મળે,જ્યાં નિર્મળ જીવન જીવાય
એકબીજાનેસાથસંગાથ રહે,જ્યાં દેખાવથી દુર રહેવાય
.                   …………………..પ્રથમ પ્રેમ મળે સંતાનને.
પ્રેમની પકડી કેડી ચાલતાં,સૌનો પ્રેમ પણ મળી જાય
સાચુ માનવજીવન જીવતાં,મળેલ દેહને આનંદ થાય
.                  ……………………પ્રથમ પ્રેમ મળે સંતાનને.

====================================

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: