અચાનક થાય


.                      અચાનક થાય

તાઃ૨૪/૩/૨૦૧૪                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

અચાનક વાદળ ગાજે             અચાનક મેઘ વરસે

અચાનક જીભડી ઉપડે            અચાનક આવી અડકે

અચાનક વાણી ઉછળે             અચાનક  જીવને જકડે

અચાનક પ્રેમ ઉભરે                અચાનક તકલીફ આપે

અચાનક માયા અડકે             અચાનક જીવન બદલે

અચાનક આંગળી ચીંધે          અચાનક વ્યાધી વળગે

અચાનક ખાવાનુ બદલે         અચાનક શરીર બગડે

અચાનક બુધ્ધી બગડે            અચાનક ભણતર બગડે

================================

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: