સત્યની સીડી


.                        સત્યની સીડી

તાઃ૧૨/૪/૨૦૧૪                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મળે જીવનમાં જ્યાં માર્ગ સાચો.માનવતા મહેંકી જાય
પ્રેમભાવની સરળ કેડી લેતા ,સત્યની સીડી મળી જાય
.             ………………..મળે જીવનમાં જ્યાં માર્ગ સાચો.
આંગળી એ ચીંધે છે કેડી,જે જીવને સમજતા જ પકડાય
મળે જો સાચી રાહ જીવનમાં,સુખ શાંન્તિની વર્ષા થાય
અવનીપરના આગમનનો સંબંધ,કર્મની કેડીએબંધાય
આગમન વિદાય એ સંબંધજીવનો,દેહ મળતા સમજાય
.            …………………મળે જીવનમાં જ્યાં માર્ગ સાચો.
શિતળતાની એક જ રાહ,જે  નિર્મળ ભક્તિએ જ મળી જાય
શ્રધ્ધારાખી ભક્તિ કરતા,સંતજલાસાંઇની કૃપા મળી જાય
આવી આંગણે જ્યાં કૃપા રહે,જીવનો જન્મ સફળ થઈ જાય
મોહમાયાની ચાદર છુટતાં,જીવને સત્યનીસીડી મળી જાય
.            ………………….મળે જીવનમાં જ્યાં માર્ગ સાચો.

====================================