વ્યાધી આવી


.                          .વ્યાધી આવી

તાઃ૨૦/૪/૨૦૧૪                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

અંતરને ના આંબે કોઇ,કે ના માનવમનથીય સચવાય
નિર્મળતાની કેડી પકડતા,મળેલ જીવન ઉજ્વળ થાય
.                     …………………..અંતરને ના આંબે કોઇ.
રાહ મળે જ્યાં ભક્તિની જીવને,જલાસાંઇની કૃપા થાય
મોહમાયાને દુરજ રાખતા,કળીયુગી જીવનથી છટકાય
સુખશાંન્તિનાવાદળ વરસે,આવતી વ્યાધી ભાગી જાય
કલમનીકેડી મળે પ્રભુકૃપાએ,જે પાવનરાહ આપી જાય
.                   …………………….અંતરને ના આંબે કોઇ.
દેખાવનીદુનિયા કળીયુગને ખેંચે,આ જીવન લબડી જાય
રામનામની કેડી છુટતા,જીવનની નિર્મળતા ભાગી જાય
એકવ્યાધીને દુર કરતા,બીજી આવીને જીવન જકડી જાય
જન્મમરણનાબંધન મળતા,જીવઅવનીએ આવીભટકાય
.                  ……………………..અંતરને ના આંબે કોઇ.

=====================================