જીવની સાચીકેડી


.                    .જીવની સાચીકેડી

તાઃ૮/૫/૨૦૧૪                             પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જકડે જીવને માયા જગની,ત્યાં નિર્મળતા છટકી જાય
ઉજ્વળ જીવનની રાહ છુટે,ત્યાં કર્મની કેડીમળી જાય
.                   …………………જકડે જીવને માયા જગની.
કર્મના બંધન છે કળીયુગના,જીવ આગમનથી બંધાય
જન્મમૃત્યુ એ જકડે જીવને,ત્યાં સુખદુખમાં એ ભટકાય
અવનીના આવનજાવનમાં,જીવ કર્મબંધને જ પીડાય
જન્મમેળવી ભટકે એજીવ,જે અચાનક મૃત્યુ પામી જાય
.                …………………..જકડે જીવને માયા જગની.
દેહ મળે માનવીનો જીવને,જે નિર્મળ રાહે પાવન થાય
સંસ્કારનીશીતળકેડી માબાપથી લેતા,પ્રભુકૃપા સહેવાય
આવતીવ્યાધીને આંબીલેવા,સંતજલાસાંઇની કૃપા થાય
રાહમળે જ્યાં જીવનેસાચી,જીવના સ્વર્ગના દ્વારખુલીજાય
.               ……………………જકડે જીવને માયા જગની.

++++++++++++++++++++++++++++++++++