જીવનની સરગમ


.                     .જીવનની સરગમ

તાઃ૨૬/૫/૭૪                               પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જીવનની સરગમ એવી(૨),જાણે ફરતા આ પૈડા
ક્યાં અંત છે એનો કેવો(૨),ક્યારે આવે તેના તેડા
 .                                              ………જીવનની સરગમ એવી.
મઝધાર મહી સથવાર નહી,ત્યાં સાથ છે તારો મીઠો(૨)
આ અગનમનિગમના જીવનમાં,સંગાથ મનેછે તારો(૨)
ઓ તરસ્યા પંખી તારી એ મંજીલનો છેલ્લો મુકામ જો
 .                                              ………જીવનની સરગમ એવી.
સંસાર મહી સહવાસ નહીં,ત્યાં માયામોહ નાઅડકે (૨)
નાપ્રેમ મળે નાહાથ સહે,ના જ્યોત જીવનની પ્રગટે(૨)
ઓ તરસ્યા પંખી તારી એ મંજીલનો છેલ્લો મુકામ જો
.                                               ………જીવનની સરગમ એવી.
=======================================