ભટકતી કાયા


                         ભટકતી કાયા

તાઃ૨૬/૨/૨૦૧૫                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

અંધકાર ભરેલા જીવનમાં,સંગાથ કોઇનો મને નથી
હુ શોધુ છુ એ જીવનને,જેનો મુજ પર એક,ઉપકાર છે.(૨)
.                                                     ………..અંધકાર ભરેલા જીવનમાં.
માન મને અભિમાન અડે,ના જીવનમાં કોઇ સમજંણ મને
સુખ દુર થયું હું ભટકી રહ્યો,કળીયુગનીકેડીમાં,લટકી ગયો..હુ .(૨)
.                                                      ………..અંધકાર ભરેલા જીવનમાં.
મળી માયા મને મોહ અડકી ગયો.ના ભક્તિની કોઇ સાંકળ રહી
જીવન જકડાઈ ગયુ નાહાથમાં રહ્યુ,સંસ્કાર ભાવથી,ભટકી ગયો..હુ.(ર)
.                                                       ………..અંધકાર ભરેલા જીવનમાં.
=========================================