જકડે પકડે


.                   ..જકડે પકડે

તાઃ૨૬/૧૨/૨૦૧૫              પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જકડે પકડે માનવ જીવન,જ્યાં અભિમાનની ગંગા વહે
કુદરતની નાકૃપા મળે જીવનમાં,દેહ અવનીપર અથડે
………….એ છે પકડ પરમાત્માની,જ્યાં કળીયુગની કાતર ચાલે.
મળે ના માનવતા જીવનમાં,કે ના કોઇનો સંગાથ મળે
આચરકાચર ચાલતી જીવનની ગાડી,નાકોઇ આશ રહે
નિર્મળકર્મ ના થાય જીવનમાં,ના સચ્ચાઇનો સાથ રહે
કળીયુગની ગાડી મળી જતા,ના જીવને કોઇ સ્થાન મળે
………….એ છે પકડ પરમાત્માની,જ્યાં કળીયુગની કાતર ચાલે.
ના સમજ મળે કોઇ જીવનમાં,ત્યાં આપત્તીનો સંગ રહે
ક્યારે મળશે રાહ સાચી જીવનમાં,ના કોઇ વિશ્વાસ રહે
જકડે જીવને અભિમાન ત્યાં,જ્યાં જીવને ખોટી રાહ મળે
પકડે ખોટોપ્રેમ જીવને,જ્યાં દુશ્મનનો દેખાવ મેળવાય
………….એ છે પકડ પરમાત્માની,જ્યાં કળીયુગની કાતર ચાલે.

======================================

प्रेमकी गंगा


.                  . प्रेमकी गंगा

ताः२६/१२/२०१५            प्रदीप ब्रह्मभट्ट

निर्मळ जीवन मील जाता है,जहां प्रेमकी गंगा बहेती है
प्रेम भावना रखके चले,जीवनमें ज्योतप्रेमकी जलती है
……..येही तो है इन्सानीयत,जीवन में भक्तिप्रेमसे मीलती है.
माया मोहका बंधन है जगमें,जहां कलीयुगकी केडी है
संभलके चलते जीवनमें.कुदरतकी क्रुपाही हो जाती है
प्रेमकीराह जगतमेंचलती,ना इन्सानको समझ आतीहै
कर्मका बंधन जीवको जकडे,ना कोई जीवको कहेती है
……..येही तो है इन्सानीयत,जीवन में भक्तिप्रेमसे मीलती है.
जन्म मरण ये तो है बंधन जीवका,नाकोइ दुर जाते है
आगमन हे बंधन कर्मका,जीवको अवनीपर ले आता है
परमात्माकी एक ही क्रुपा,जहां जीवको मुक्ति मीलती है
आवनजावनसे बच जानेसे,जीव प्रभुके चरणमे रहेता है
……..येही तो है इन्सानीयत,जीवन में भक्तिप्रेमसे मीलती है.

==================================