આઝાદ ભારત


.                .th_mahatma-gandhi1

.                 . આઝાદ ભારત

તાઃ૧૧/૧/૨૦૧૬                 પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

શુરવીરોનો જ્યાં સાથ મળે,ત્યાં અજબશક્તિ મળી જાય
ભારતદેશને આઝાદી,શુરવીરોના સંગાથથી મળી જાય
………….એ જ શાન છે ભારતની,જે ગુજરાતીઓ જ લાવી જાય.
અંગ્રેજોની તાકાત હતી,જે જગતમાં સત્તાએ દેખાઈ જાય
ના કોઇની લાયકાત હતી જગતમાં,કે તેમને  આંબી જાય
શુરવીરોનો સંગાથમળતા,ભારતને આઝાદીએ લઈજાય
મહાન આત્મા  ગાંધીજીનો,જેદેશમાં મહાત્માએ ઓળખાય
………….એ જ શાન છે ભારતની,જે ગુજરાતીઓ જ લાવી જાય.
સરદાર હતા વલ્લભભાઈ,જેને ગુજરાતની શાન કહેવાય
આંબી લીધા અંગ્રેજોને દેશમાં,ભારત છોડીને ભાગી જાય
મળીગઈ આઝાદી દેશને,જે દેશવાસીઓને ખુશકરી જાય
માનઅને સન્માન ગુજરાતીઓનું,નાકોઇથી એને અંબાય
………….એ જ શાન છે ભારતની,જે ગુજરાતીઓ જ લાવી જાય.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: