જીવનમાં સંગાથ


.     .જીવનમાં સંગાથ

તાઃ૧૭/૧૧/૨૦૧૭                                 પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ  

કુદરતની એ અજબ શક્તિ છે,જે અવનીપર જીવોને સ્પર્શથી સમજાય
મળેલ દેહને સમયનો સ્પર્શ થાય,જ્યાં જન્મની સંગેજ ઉંમર અડી જાય
......એજ દેહનો સંબંધ છે અવનીએ,જે બાળપણ ને ઘૈડપણ આપી જાય.
કર્મના બંધન એજ છે જીવના સંબંધ,જે અવનીપર દેહ મળતા દેખાય
પશુ,પક્ષી ને માનવદેહ એ બંધન જગતપર,જે દેહથી કર્મ કરાવી જાય
જન્મ મરણ એ જીવને મળે અવનીપર,અદભુત લીલા કુદરતની કહેવાય
મહેંક પ્રસરે માનવતાની જીવનમાં,જ્યાં નિર્મળ ભાવે પ્રભુની ભક્તિ થાય
......એજ દેહનો સંબંધ છે અવનીએ,જે બાળપણ ને ઘૈડપણ આપી જાય.
લાગણી મોહને દુર રાખીને જીવન જીવતા,પરમાત્માના પ્રેમની કૃપા થાય
અદભુત લીલા નો સંગાથ મળે દેહને,ત્યાં મળેલ દેહની માનવતા મહેંકાય
સદબુધ્ધીનો સંગાથ મળે જીવનમાં,પવિત્રરાહની કેડીએ જીવનપાવન થાય
અપેક્ષાના નાકોઇ વાદળ સ્પર્શે દેહને,ત્યાં સંત જલાસાંઇની કૃપા થઈ જાય
......એજ દેહનો સંબંધ છે અવનીએ,જે બાળપણ ને ઘૈડપણ આપી જાય.
=========================================================
Advertisements

મોહ  અને  માયા 


.                          . મોહ  અને  માયા 

 તાઃ૭/૧૧/૨૦૧૭                                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

અવની એજ કૃપા પરમાત્માની,જ્યાં જીવને દેહ મળતા સમજાય
દેહના બંધન એ જીવને સ્પર્શે,જે આવન જાવનથી દેખાઈ જાય
.........પરમપ્રેમની ગંગા વહે અવનીએ,જીવને કરેલ કર્મથી સ્પર્શી જાય.
મળેલદેહને બંધન છે કર્મના,જે અનેક દેહ ના આગમનથી દેખાય
પાવનકર્મની કેડી મળે જીવને,જે પવિત્ર ભક્તિ રાહથીજ મેળવાય
શ્રધ્ધા રાખીને વંદન કરતા પરમાત્માને,ના મોહ કે માયા અથડાય
નિર્મળજીવનનો સંબંધ દેહનેસ્પર્શે,જે મળેલ જન્મ સાર્થક કરી જાય
..........પરમપ્રેમની ગંગા વહે અવનીએ,જીવને કરેલ કર્મથી સ્પર્શી જાય.
કુદરતની આઅજબલીલા કહેવાય,જે દેહને આફતલાફટ આપી જાય
જીવને મળેલ દેહને અવનીપરના આગમને,કર્મના બંધન મળી જાય
પવિત્રભાવથી પુંજા કરતા દેહને,સંત શ્રીજલાસાંઈની કૃપા મળી જાય
પાવનરાહે જીવન જીવતા મલેલદેહને,ના મોહ માયા કદીય અડીજાય
……......પરમપ્રેમની ગંગા વહે અવનીએ,જીવને કરેલ કર્મથી સ્પર્શી જાય.
=====================================================

નિર્મળપ્રેમની ગંગા


.      .નિર્મળપ્રેમની ગંગા

તાઃ૩૦/૧૦/૨૦૧૭        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

કર્મના સંબંધ એ દેહને સ્પર્શે,મળેલદેહના વર્તનથી એ દેખાઇ જાય
પાવનકર્મની કેડી સ્પર્શે દેહને,જે પવિત્રભક્તિએ પ્રભુકૃપા દઈ જાય.
.....જીવને મળેલ દેહપર પરમાત્માની કૃપાએ નિર્મળપ્રેમની ગંગા વર્ષી જાય.
અવનીપરનુ આવન જાવનએ સંબંધ જીવનો,મળેલ દેહથી સમજાય
કર્મનીકેડી એ દેહના વર્તનથી દેખાય,જે માનવજીવનને સ્પર્શી જાય
કુદરતની આ અજબલીલા અવનીએ,મળેલદેહથી જીવને અડી જાય
માનવતાની મહેંક પ્રસરે જીવનમાં,જ્યાં પવિત્રપ્રેમ મળતાજ સમજાય
.....જીવને મળેલ દેહપર પરમાત્માની કૃપાએ નિર્મળપ્રેમની ગંગા વર્ષી જાય.
અપેક્ષાને દુર રાખીને જીવન જીવતા,નાકદીય કોઈ મોહ સ્પર્શીજાય
ઉજવળ જીવનની રાહ મળતા દેહને,નિર્મળપ્રેમની ગંગા અડી જાય
ના અગણીતમાયા સ્પર્શે દેહને,કે ના માગણીની રાહ પણ મેળવાય
ઉજ્વળ જીવની રાહમળે જીવનમાં,જ્યાં સંતજલાસાંઇની કૃપા થાય
.....જીવને મળેલ દેહપર પરમાત્માની કૃપાએ નિર્મળપ્રેમની ગંગા વર્ષી જાય.
=======================================================

નિર્મળ સ્નેહ


.      નિર્મળ સ્નેહ  
તાઃ૨૫/૯//૨૦૧૭       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

જગતપર ધરતીને નાપારખી શકે કોઇ,કે ના કોઇથીય દુર રહેવાય
જન્મ મળે જીવને ધરતીપર,જે કર્મનાબંધનથી અહીં તહીં લઈ જાય
.....એજ અજબલીલા અવિનાશીની,જીવને દેહ મળતા અનુભવ થઇ જાય.
પાવનકર્મ એ સ્પર્શે જીવને જગતપર,જે મળેલદેહના વર્તનથી દેખાય
કરેલ કર્મના બંધન એજ જ્યોત જીવની,એ સત્કર્મથી સમજાઈ જાય
નિર્મળ ભાવનાએ કરેલ કર્મ જીવનમાં,પરમાત્માની કૃપા આપી જાય
ના મળે કળીયુગની માયા જીવને,કે નામોહની કેડી કોઇ મળી જાય
.....એજ અજબલીલા અવિનાશીની,જીવને દેહ મળતા અનુભવ થઇ જાય.
શ્રધ્ધાભક્તિ એ પાવનરાહ જીવની,જે પ્રભુના પ્રેમનીવર્ષા આપી જાય
અદભુતલીલા પરમાત્માની છે જગતપર,માનવદેહના કર્મથીએ સમજાય
કુદરતની આઅજબછે લીલા,જીવને મળેલ દેહને મોહમાયા આપીજાય
શ્રધ્ધાએ કરેલ ભક્તિ જલાસાંઇની,માનવજીવનને એ પવિત્ર કરી જાય
.....એજ અજબલીલા અવિનાશીની,જીવને દેહ મળતા અનુભવ થઈ જાય.
===========================================================

કેડી કુદરતની


.      .કેડી કુદરતની

તાઃ૬/૯/૨૦૧૭        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

જગતમાં જીવને બંધન છે કર્મના,જે અનુભવની રાહ પકડતાજ સમજાય
જીવનુ આગમન એ દેહ મળતા દેખાય,જે કુદરતની પવિત્રકેડી કહેવાય
.....એજ પરમાત્માની પરમકૃપા,જીવને મળેલ દેહને પાવનરાહ પણ આપી જાય.
જન્મ મળે એકર્મનો સંબંધ દેહનો,જે નિર્મળભાવે ભક્તિ કરતા મેળવાય
અનેક દેહના સંબંધ છે જીવને,જે આગમન થતાજ જીવને એજકડી જાય
મળેલ માનવદેહ જીવને અવનીપર,જીવનમાં થતા કર્મનાબંધન આપીજાય
કુદરતને ના પારખે કોઇ જગતપર,શ્રધ્ધાથી થતી ભક્તિ સમયે સમજાય
.....એજ પરમાત્માની પરમકૃપા,જીવને મળેલ દેહને પાવનરાહ પણ આપી જાય.
કરેલ કર્મના સંબંધ છે અવનીએ જીવને,જે મળેલ દેહના વર્તનથી દેખાય
સરળ જીવનની રાહ એજ કુદરતની પવિત્રકેડી,ત્યાં માનવતા મહેંકી જાય
મળે જ્યાં દેહને મોહ અને માયા અવનીએ,કરેલકર્મથી આફત મળી જાય
ના સમજણનો કોઇ સંગાથ રહે,કે ના કોઇ નિર્મળ જીવનનીરાહ મેળવાય
.....એજ પરમાત્માની પરમકૃપા,જીવને મળેલ દેહને પાવનરાહ પણ આપી જાય.
=============================================================

પરમકૃપાળુ દેવ


.       .પરમકૃપાળુ દેવ    

તાઃ૩૧/૮/૨૦૧૭         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

નિર્મળ ભાવનાએ ભક્તિ કરતા,જીવને પરમાત્માની પરમકૃપા મળી જાય
પાવનરાહની પવિત્રકેડીને પામવા,પ્રત્યક્ષ સુર્યનારાયણ દેવના દર્શન થાય
......એજ અજબ શક્તિશાળી દેવ છે અવનીએ,ના મંદીરમાં તેમના દર્શન કરાય.
કુદરત એતો છે પરમાત્માની દ્રષ્ટિ,માનવીને નિખાલસ ભક્તિએ સમજાય
મળેલ માનવદેહ જીવને અવનીએ લાવે,જે કર્મના બંધનથી જ મેળવાય
સરળ જીવનનીરાહ એ કર્મથી સ્પર્શે,એ પળેપળને પાવનપણ કરી જાય
ઉજવળ જીવન એકૃપા સુર્યદેવની,જે અવનીપર ઉદયઅસ્તથી મળી જાય
......એજ અજબ શક્તિશાળી દેવ છે અવનીએ,ના મંદીરમાં તેમના દર્શન કરાય.
કર્મ એસંબંધ છે જીવના મળેલદેહથી દેખાય,નાકોઇ જીવથી દુર રહેવાય
આગમન વિદાય એતો જીવને સ્પર્શે,જે પરમાત્માની કૃપાએ જ સમજાય
સંત જલાસાંઇએ ચીધેલ રાહે ચાલતા,ભોજન આપી માનવી થઈ જીવાય
એજ પાવનરાહ જીવની કહેવાય,જે મળેલ દેહને પાવનકર્મજ આપી જાય 
......એજ અજબ શક્તિશાળી દેવ છે અવનીએ,ના મંદીરમાં તેમના દર્શન કરાય.
=============================================================

પાવનરાહ


Related image
.       .પાવનરાહ

તાઃ૧૫/૮/૨૦૧૭        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ
પરમાત્માની પરમ કૃપા જગતપર,અનેક જીવોને અનુભવથી સમજાય
 ના માયા સ્પર્શે જીવનમાં જીવને,એજ પાવનરાહ જે જીવથી મેળવાય
 ....મળેલ દેહને નિર્મળ શ્રધ્ધાએ કરેલ ભક્તિ,જીવને અનંત શાંંન્તિ આપી જાય.
 અવનીપરના આગમનને સંબંધ કર્મથી,જે જીવને અનેક દેહ દઈ જાય
 લાગણીમોહ જગતમાં જીવને જકડે,અનેક દેહના બંધનથી જકડી જાય
 પાવન રાહ મળે જીવને અવનીએ,જે મળેલ દેહના વર્તનથી જ દેખાય
 શ્રધ્ધારાખી ભક્તિ કરતા કૃપા મળે,જે સંત જલાસાંઇથી માર્ગ મેળવાય
 ....મળેલ દેહને નિર્મળ શ્રધ્ધાએ કરેલ ભક્તિ,જીવને અનંત શાંંન્તિ આપી જાય.
 પવિત્ર જીવનની રાહ મળે જે જીવને,એ અનેક જીવોને રાહ આપી જાય
 પાવનકર્મએ નિર્મળ જીવનનેસ્પર્શે,જેથકી જીવનમાં નાઆફત અડીજાય
 કુદરતની આજ અજબ લીલા છે અવનીએ,અબજો વર્ષોથી અનુભવાય
 જન્મમરણ એ સંબંધછે જીવના,કરેલ કર્મના બંધનથી અવનીપર અવાય
 ....મળેલ દેહને નિર્મળ શ્રધ્ધાએ કરેલ ભક્તિ,જીવને અનંત શાંંન્તિ આપી જાય.
 ==========================================================