નિર્મળ સ્નેહ


.      નિર્મળ સ્નેહ  
તાઃ૨૫/૯//૨૦૧૭       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

જગતપર ધરતીને નાપારખી શકે કોઇ,કે ના કોઇથીય દુર રહેવાય
જન્મ મળે જીવને ધરતીપર,જે કર્મનાબંધનથી અહીં તહીં લઈ જાય
.....એજ અજબલીલા અવિનાશીની,જીવને દેહ મળતા અનુભવ થઇ જાય.
પાવનકર્મ એ સ્પર્શે જીવને જગતપર,જે મળેલદેહના વર્તનથી દેખાય
કરેલ કર્મના બંધન એજ જ્યોત જીવની,એ સત્કર્મથી સમજાઈ જાય
નિર્મળ ભાવનાએ કરેલ કર્મ જીવનમાં,પરમાત્માની કૃપા આપી જાય
ના મળે કળીયુગની માયા જીવને,કે નામોહની કેડી કોઇ મળી જાય
.....એજ અજબલીલા અવિનાશીની,જીવને દેહ મળતા અનુભવ થઇ જાય.
શ્રધ્ધાભક્તિ એ પાવનરાહ જીવની,જે પ્રભુના પ્રેમનીવર્ષા આપી જાય
અદભુતલીલા પરમાત્માની છે જગતપર,માનવદેહના કર્મથીએ સમજાય
કુદરતની આઅજબછે લીલા,જીવને મળેલ દેહને મોહમાયા આપીજાય
શ્રધ્ધાએ કરેલ ભક્તિ જલાસાંઇની,માનવજીવનને એ પવિત્ર કરી જાય
.....એજ અજબલીલા અવિનાશીની,જીવને દેહ મળતા અનુભવ થઈ જાય.
===========================================================
Advertisements

કેડી કુદરતની


.      .કેડી કુદરતની

તાઃ૬/૯/૨૦૧૭        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

જગતમાં જીવને બંધન છે કર્મના,જે અનુભવની રાહ પકડતાજ સમજાય
જીવનુ આગમન એ દેહ મળતા દેખાય,જે કુદરતની પવિત્રકેડી કહેવાય
.....એજ પરમાત્માની પરમકૃપા,જીવને મળેલ દેહને પાવનરાહ પણ આપી જાય.
જન્મ મળે એકર્મનો સંબંધ દેહનો,જે નિર્મળભાવે ભક્તિ કરતા મેળવાય
અનેક દેહના સંબંધ છે જીવને,જે આગમન થતાજ જીવને એજકડી જાય
મળેલ માનવદેહ જીવને અવનીપર,જીવનમાં થતા કર્મનાબંધન આપીજાય
કુદરતને ના પારખે કોઇ જગતપર,શ્રધ્ધાથી થતી ભક્તિ સમયે સમજાય
.....એજ પરમાત્માની પરમકૃપા,જીવને મળેલ દેહને પાવનરાહ પણ આપી જાય.
કરેલ કર્મના સંબંધ છે અવનીએ જીવને,જે મળેલ દેહના વર્તનથી દેખાય
સરળ જીવનની રાહ એજ કુદરતની પવિત્રકેડી,ત્યાં માનવતા મહેંકી જાય
મળે જ્યાં દેહને મોહ અને માયા અવનીએ,કરેલકર્મથી આફત મળી જાય
ના સમજણનો કોઇ સંગાથ રહે,કે ના કોઇ નિર્મળ જીવનનીરાહ મેળવાય
.....એજ પરમાત્માની પરમકૃપા,જીવને મળેલ દેહને પાવનરાહ પણ આપી જાય.
=============================================================

પરમકૃપાળુ દેવ


.       .પરમકૃપાળુ દેવ    

તાઃ૩૧/૮/૨૦૧૭         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

નિર્મળ ભાવનાએ ભક્તિ કરતા,જીવને પરમાત્માની પરમકૃપા મળી જાય
પાવનરાહની પવિત્રકેડીને પામવા,પ્રત્યક્ષ સુર્યનારાયણ દેવના દર્શન થાય
......એજ અજબ શક્તિશાળી દેવ છે અવનીએ,ના મંદીરમાં તેમના દર્શન કરાય.
કુદરત એતો છે પરમાત્માની દ્રષ્ટિ,માનવીને નિખાલસ ભક્તિએ સમજાય
મળેલ માનવદેહ જીવને અવનીએ લાવે,જે કર્મના બંધનથી જ મેળવાય
સરળ જીવનનીરાહ એ કર્મથી સ્પર્શે,એ પળેપળને પાવનપણ કરી જાય
ઉજવળ જીવન એકૃપા સુર્યદેવની,જે અવનીપર ઉદયઅસ્તથી મળી જાય
......એજ અજબ શક્તિશાળી દેવ છે અવનીએ,ના મંદીરમાં તેમના દર્શન કરાય.
કર્મ એસંબંધ છે જીવના મળેલદેહથી દેખાય,નાકોઇ જીવથી દુર રહેવાય
આગમન વિદાય એતો જીવને સ્પર્શે,જે પરમાત્માની કૃપાએ જ સમજાય
સંત જલાસાંઇએ ચીધેલ રાહે ચાલતા,ભોજન આપી માનવી થઈ જીવાય
એજ પાવનરાહ જીવની કહેવાય,જે મળેલ દેહને પાવનકર્મજ આપી જાય 
......એજ અજબ શક્તિશાળી દેવ છે અવનીએ,ના મંદીરમાં તેમના દર્શન કરાય.
=============================================================

પાવનરાહ


Related image
.       .પાવનરાહ

તાઃ૧૫/૮/૨૦૧૭        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ
પરમાત્માની પરમ કૃપા જગતપર,અનેક જીવોને અનુભવથી સમજાય
 ના માયા સ્પર્શે જીવનમાં જીવને,એજ પાવનરાહ જે જીવથી મેળવાય
 ....મળેલ દેહને નિર્મળ શ્રધ્ધાએ કરેલ ભક્તિ,જીવને અનંત શાંંન્તિ આપી જાય.
 અવનીપરના આગમનને સંબંધ કર્મથી,જે જીવને અનેક દેહ દઈ જાય
 લાગણીમોહ જગતમાં જીવને જકડે,અનેક દેહના બંધનથી જકડી જાય
 પાવન રાહ મળે જીવને અવનીએ,જે મળેલ દેહના વર્તનથી જ દેખાય
 શ્રધ્ધારાખી ભક્તિ કરતા કૃપા મળે,જે સંત જલાસાંઇથી માર્ગ મેળવાય
 ....મળેલ દેહને નિર્મળ શ્રધ્ધાએ કરેલ ભક્તિ,જીવને અનંત શાંંન્તિ આપી જાય.
 પવિત્ર જીવનની રાહ મળે જે જીવને,એ અનેક જીવોને રાહ આપી જાય
 પાવનકર્મએ નિર્મળ જીવનનેસ્પર્શે,જેથકી જીવનમાં નાઆફત અડીજાય
 કુદરતની આજ અજબ લીલા છે અવનીએ,અબજો વર્ષોથી અનુભવાય
 જન્મમરણ એ સંબંધછે જીવના,કરેલ કર્મના બંધનથી અવનીપર અવાય
 ....મળેલ દેહને નિર્મળ શ્રધ્ધાએ કરેલ ભક્તિ,જીવને અનંત શાંંન્તિ આપી જાય.
 ==========================================================

કુદરતને સન્માન


.      .કુદરતને સન્માન 

તાઃ૧૩/૮/૨૦૧૭        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

મળેલ માનવદેહને અવનીએ સમજણ મળે,જે અનેકરાહે જીવનમાં મેળવાય
કુદરતની અજબ શક્તિ છે જગતમાં,સમયને સમજતા જીવને અનુભવ થાય
.....પાવનરાહ મળે દેહને જીવનમાં,જ્યાં નિખાલસ જીવન નિર્મળ ભક્તિએ મળી જાય.
સફળતાનો સંગાથ મળે કુદરતકૃપાએ,જે નિર્મળ માનવ જીવનમાં અનુભવાય
સમય જગતમાં ના કોઇથીય પકડાય,કે ના કોઇજ જીવથી દુર પણ રહેવાય
અનેક જીવ અવનીપર આગમન કરે,પશુ પક્ષી પ્રાણી કે માનવદેહથી દેખાય
એજ કૃપા કુદરતની જગતપર દેખાય,જેનાથી પવિત્રરાહ મળતા સન્માન થાય
.....પાવનરાહ મળે દેહને જીવનમાં,જ્યાં નિખાલસ જીવન નિર્મળ ભક્તિએ મળી જાય.
ધર્મના બંધન છે દરેક જીવને અવનીએ,જે થકી જીવથી પાવન ભક્તિ થાય
શ્રધ્ધા રાખીને પુંજન કરતા દેહ પર,નિર્મળભક્તિ રાહે પરમાત્માની કૃપા થાય
મળેલ દેહને પવિત્ર જીવનનો સંગાથ મળે,ના કોઇજ મોહ માયા સ્પર્શી જાય
કરેલ સન્માન કુદરતનુ દેહથી,સંત જલાસાંઇની પ્રેરણા મુક્તિમાર્ગ આપી જાય
.....પાવનરાહ મળે દેહને જીવનમાં,જ્યાં નિખાલસ જીવન નિર્મળ ભક્તિએ મળી જાય.
================================================================

શ્રધ્ધા પ્રેમ


.....Image result for નિર્મળ ભક્તિ.....
.       .શ્રધ્ધા પ્રેમ   

તાઃ૧૦/૮/૨૦૧૭        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

પાવનપ્રેમની જ્યોત પ્રગટે જીવનમાં,જ્યાં શ્રધ્ધાએ નિર્મળ ભક્તિ થાય
મળેલ કૃપા પરમાત્માની જીવને,એજ પવિત્ર જીવનની રાહ બની જાય
......મળે સંત જલાસાંઇની કૃપા જીવને,જ્યાં ગુરૂવારે પ્રેમથી પુંજન થાય.
માનવજીવનની મહેંક પ્રસરે અવનીએ,જ્યાં કુદરતની જ્યોત પ્રગટીજાય
શ્રધ્ધા સંગે ભક્તિકરતા પ્રભુની,જીવને મળેલ દેહને પણએ સ્પર્શી જાય
કર્મના બંધન તો જીવને જકડે,જે અનેક જીવો થકી દેહને મળતો જાય
નાકોઇ જીવથી છટકાય અવનીએ,જેપવિત્રલીલા અવીનાશીની કહેવાય
......મળે સંત જલાસાંઇની કૃપા જીવને,જ્યાં ગુરૂવારે પ્રેમથી પુંજન થાય.
રામનામની માળા શ્રધ્ધાએ જપતા,પવિત્રરાહે પરમાત્મામાર્ગ આપી જાય
ના જીવનમાં કોઇ અપેક્ષા રહે,કે ના કોઇ મોહમાયા પણ સ્પર્શી જાય
મળેલ દેહ એતો બંધન પુર્વજન્મના,જે જીવ સંબંધથી જ જકડાતો જાય
આવનજાવન એ જ્યોતજીવની,જે પવિત્રશ્રધ્ધાએ જીવને પ્રેમ આપી જાય
......મળે સંત જલાસાંઇની કૃપા જીવને,જ્યાં ગુરૂવારે પ્રેમથી પુંજન થાય.
========================================================

મળેલ માન


Image result for સન્માન

.      .મળેલ માન  

તાઃ૯/૮/૨૦૧૭      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

પવિત્રપ્રેમની ગંગા વહેતા જીવનમાં,પરમાત્માની પરમકૃપા થઈ જાય
નાસ્પર્શે દેહને કળીયુગની કેડી,જે મળેલ દેહને સન્માન આપી જાય
.....એજ પાવનરાહ છે દેહની અવનીએ,જે મળેલ જન્મ સાર્થક કરી જાય.
કર્મના બંધન સ્પર્શેદેહને જગતમાં,જે જન્મમરણના બંધનથી સમજાય
માનવદેહ એજ કૃપાછે પરમાત્માની,દેહથી થતા કર્મ વર્તનથી દેખાય
અજબ શક્તિ છે નિર્મળ ભાવે કરેલ ભક્તિની,જે સદમાર્ગે લઈ જાય
સમજણનો સંગાથ એજ પાવનરાહની કેડી,એ પ્રભુકૃપાએજ મેળવાય
.....એજ પાવનરાહ છે દેહની અવનીએ,જે મળેલ જન્મ સાર્થક કરી જાય.
દેખાવની દુનીયા એછે કળીયુગની કેડી,જીવનમાં આફત આપી જાય
મળે અનેક જીવોનોપ્રેમ દેહને જીવનમાં,જ્યાં નિર્મળભાવનાએ જીવાય
ના જીવનમાં કોઇ અપેક્ષારહે,જ્યાં શ્રધ્ધાએ જલાસાંઇની ભક્તિ થાય
મળે જીવનમાં માન અને સન્માન દેહને,જે જીવને મુક્તિમાર્ગ દઈજાય
.....એજ પાવનરાહ છે દેહની અવનીએ,જે મળેલ જન્મ સાર્થક કરી જાય.
========================================================