આઝાદ દીન


*Image result for આઝાદ દીન*
.       .આઝાદ દીન     

તાઃ૨૫/૧/૨૦૧૯         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ  

પવિત્ર ધરતી જગતમાં ભારત છે,જે અનેક જીવોને સન્માન આપી જાય
આઝાદી મળી અંગ્રેજોથી દેશને,એજ ભારતનો આઝાદ દીવસ કહેવાય
......પવિત્રદેવોની કૃપાએ ૨૬મી જાન્યુઆરીએ,પવિત્રભુમી ભારત આઝાદ થઈ જાય.
સફળતાનો સહવાસ મળે માનવજીવને,જ્યાં માનવતાને સાચવીને જીવાય
હિંન્દુ ધર્મનુ સન્માન ધરતી પર,જે ધર્મને સાચવી દેશને પવિત્ર કરી જાય
તનમનધર્મને સાચવી પાવનરાહ,મહાત્માગાંધી વલ્લભભાઇપટેલ આપીજાય
નિર્મળજીવન સંગે નાઅપેક્ષા કદી રાખી,જે દેશને જગતમાં ઉત્તમકરી જાય
......પવિત્રદેવોની કૃપાએ ૨૬મી જાન્યુઆરીએ,પવિત્રભુમી ભારત આઝાદ થઈ જાય.
જનગણમન અધીનાયક સંગે ધ્વજને વંદન કરીને,સ્વતંત્ર દીવસને ઉજવાય
અનેક ધરતીપર રહેતા ભારતીયો સંગે મળીને,ધ્વજનુ એસન્માન કરી જાય
પાવનપ્રેમ પવિત્ર ભારતભુમીને કરતા,કર્મધર્મ સાચવીને જગતમાં જીવીજાય
એજ સન્માન છે દેશનુ અવનીપર,જગતમાં તેને પવિત્ર ભુમી પણ કહેવાય
......પવિત્રદેવોની કૃપાએ ૨૬મી જાન્યુઆરીએ,પવિત્રભુમી ભારત આઝાદ થઈ જાય.
**************************************************************
   મારા પવિત્રદેશ ભારતને સ્વાતંત્રદીવસે દુનીયાના દેશોમાં ધ્વજને વંદન કરી 
મુળ ભારતીયો દેશનુ સન્માન કરી દેશભક્તિ ગીત ગાઈ આનંદ અનુભવે છે.તે નિમીત્તે
આ કાવ્ય પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ તરફથી સપ્રેમ દેશ ભક્તોને ભેંટ.
==============================================================

मेरा भारत महान


.           .मेरा भारत महान    

ताः२६/१/२०१९  (स्वातंत्रदींन)  प्रदीप ब्रह्मभट्ट

जगमे सुंदर है दो नाम,चाहे भारत कहो या हिंदुस्तान
 येही पवित्रभुमी है जगतमे,अजबशक्तिशाळी मील जाय
  पावनराह देते दुनीयाको,एसे वडाप्रधान भारतके होजाय
येही परमक्रुपा है परमात्माकी,भारतकी शान दुनीयामे हो जाय.

वंदे मातरम साथ करते है सलाम भारतदेशको हर साल
  जनगणमन अधीनायक जगमें,वंदन करते भारतके संतान
अनोखी राह जगतमें देते,जन्मलेकर भारतीय कहेलाते आज
 परमक्रुपा है परमात्माकी,अनेक देहसे पवित्रदेश कर जाय 
येही परमक्रुपा है परमात्माकी,भारतकी शान दुनीयामे हो जाय.

जयहो भारतमाताकी जगतमें,जहां पवित्रशांन्तिसे जीवनजीवाय
 अनंतप्रेमकी गंगा वहे देशमें,जो देहोको अनंतशांंन्ति दे जाय
उजवळ जीवनकीराह पकडके,दुनीयामे भारतकी शान लेजाय
 येही पवित्र शक्तिशाळी देशके,गुजराती वडाप्रधानभी होजाय
येही परमक्रुपा है परमात्माकी,भारतकी शान दुनीयामे हो जाय.
======================================================
  दुनीयामे अजब शक्तिशाळी पवित्रदेश भारतके स्वातंत्रदीन पर ये काव्य 
सप्रेम भेंट        ताः७/१/२०१९
ली.प्रदीप ब्रह्मभट्ट सहित ह्युस्टनके कलमप्रेमीओसे भारतमाताकी जय.
======================================================

भारत देश


 

Image result for .भारत देश
.       .भारत देश       

ताः२७/१/२०१८       प्रदीप ब्रह्मभट्ट

दुनीयामें मेरा भारत देश है महान,जीसने जगतमें नामना पाइ है
जन्म मीला भारतमें,अनेक देशमें आकर उज्वळ राह दीखाई है
......येही शान है दुनीयामें भारतकी,जो भारतीयोने अजबराहसे बताई है.
श्रध्धा रखके पावनराह पकडके,जीवनमें उज्वल कर्मही करते है
निर्मळ भावसे महेनत करके,जगतमें अजबकाम भी कर जाते है
जीवनमे तनमनसे कर्म है करते,जो सफलताकी राहसे दीखता है
अवनीपर आकर जीवने देहसे,भारतकी शान दुनीयामें प्रसराई है
......येही शान है दुनीयामें भारतकी,जो भारतीयोने अजबराहसे बताई है.
पवित्र भुमी जगतमें है भारत,जहां परमात्माने भी देह ले लीयाथा
पावनकर्मका संबंधहै जीवको,जो मानवके वर्तनसे दीखाई देता है
श्रध्धा और विश्वाससे जगतमे कामहै करते,सफळता मील जातीहै
ना मोहमायाका कोइ संबंध स्पर्शे,ये जगतमें नामना कहेलाती है
......येही शान है दुनीयामें भारतकी,जो भारतीयोने अजबराहसे बताई है.
=======================================================

आझाद दीन


Related image
.      .आझाद दीन
ताः१५/८/२०१७       प्रदीप ब्रह्मभट्ट 

भारत मेरा देशहै महान,जीसे आझाद दीनपर प्रदीपका सलाम
प्रेम भावसे रहेते हे भारतके वासी,उज्वळ जीवनको लेके साथ
......एसे मेरे देश भारतका,आज आझाद दीन पर करते हे सन्मान.
भारत देशकी जनता है पवित्र,और साथमे हिंमत रखते है अपार
देशके जो बने है मंत्री,वो अजब शक्तिको रखके करते थे काम
आजादीकी हैअमरगाथा भारतकी,अंग्रेजोको भगाके कीया आझाद
परमशांन्तिको देकर देशकी जनताको,अजब शांंन्तिका दीया साथ
......एसे मेरे देश भारतका,आज आझाद दीन पर करते हे सन्मान
पवित्रराह पर लेजानेसे देशको,जगतमे मिलताहै अनेक देशका मान
भारतवासी है शक्तिशाळी जीवनमें,उज्वळराहसे करते है सब काम
देशके गुजराती है श्रध्धाशाळी,जो देशको दीलातेहै गौरव और मान
वडाप्रधान है श्री नरेंद्रभाइमोदी,दुनीयामे भारतको करवाते है सलाम
......एसे मेरे देश भारतका,आज आझाद दीन पर करते हे सन्मान.
=====================================================

ભારતની શાન (ગુજરાત દીન)


 
.      .ભારતની શાન 
       (ગુજરાત દીન)
તાઃ૧/૫/૨૦૧૭        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પવિત્રભુમી ભારત છે જગતમાં,જે અજબ શક્તિશાળી સંતાન દઈ જાય
ગુજરાત રાજ્ય એ શાન છે દેશની,દુનીયામાં ગુજરાતીઓને માન દેવાય
......જ્યાં જ્યાં વસે ગુજરાતી,ત્યાં ત્યાં ગુજરાત દીને દેશને પ્રેમથી વંદન થાય.
અનેક ગુણનો સાથ લઈ ગુજરાતીઓ,જગતમાં પ્રેમથી મહેનત કરી જાય
શ્રધ્ધા રાખી જીવનનીકેડી પકડી ચાલતા,માન અને સન્માનની વર્ષા થાય
મોહ અને માયાનાવાદળ સ્પર્શે જગતમાં,ના ગુજરાતી કોઇ તેમાં અથડાય
મનથી કરતાકામ જીવનમાં,એજ દુનીયામાં ગુજરાતનુ ગૌરવ પણ કહેવાય
......જ્યાં જ્યાં વસે ગુજરાતી,ત્યાં ત્યાં ગુજરાત દીને દેશને પ્રેમથી વંદન થાય.
જન્મ મળે જીવને અવનીએ કર્મબંધન કહેવાય,એ સમજણથી જ સમજાય
ગુજરાત રાજ્ય એ શાન છે ભારતની,અનેક શક્તિશાળી દેશપ્રેમી દઈજાય
જન્મ લીધો ગુજરાતમાં એ શુરવીરોએ,જે ભારતને ઉજ્વળરાહ આપી જાય
સંતજલાસાંઇની કૃપા થઈ પ્રદીપપર,જે ગુજરાતી પાવનકર્મ અહીં કરી જાય
......જ્યાં જ્યાં વસે ગુજરાતી,ત્યાં ત્યાં ગુજરાત દીને દેશને પ્રેમથી વંદન થાય.
===========================================================

જય ગુજરાત


jay

.               . જય ગુજરાત

તાઃ૧/૫/૨૦૧૬                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ભારતદેશની શાન છે ગુજરાતી,જગતમાં માન મેળવી જાય
એવા ગુજરાતીઓની કર્મભુમીનો,આજે ગુજરાત ડે ઉજવાય
………..પ્રેમથી બોલો જય ગરવી ગુજરાત,જગતમાં એ પ્રસરી જાય.
ગુજરાતીઓની અજબ શક્તિ છે,જે તેમના વર્તનથી દેખાય
ભારતદેશની શાન છે ગુજરાતી,જે વડાપ્રધાનથી ઓળખાય
આઝાદીની શાન હતા ગુજરાતીઓ,જે અંગ્રેજોને ભગાડીજાય
શ્રધ્ધા રાખી મહેનત કરતા,ગુજરાતીઓ જગતમાં મળી જાય
………..પ્રેમથી બોલો જય ગરવી ગુજરાત,જગતમાં એ પ્રસરી જાય.
આંગણે આવી શાન મળે,એ જ ગુજરાતીની લાયકાત કહેવાય
ભગાડે દેખાવ લઈ આવતાને,જ્યાં સાચી સદબુધ્ધી મેળવાય
મનમાં પવિત્રપ્રેમને રાખી,સંબંધીઓને અનંત આનંદદઈ જાય
જગતને ઉજ્વળકેડી બતાવી,મળેલમાનવજન્મ સફળ કરી જાય
………..પ્રેમથી બોલો જય ગરવી ગુજરાત,જગતમાં એ પ્રસરી જાય.

*****************************************************

………..ગુજરાતના સ્થાપના દીનની યાદ રૂપે સપ્રેમ ભેંટ……….

 

ભારતની આઝાદી


.                     .ભારતની આઝાદી

તાઃ૧૫/૮/૨૦૧૪                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મળી ભારતને આઝાદી જગતમાં,જ્યાં શુરવીરો ભેગા થાય
ગાંધીજીએ આંગળીચીંધીં,વલ્લભભાઇને જવાહર મળી જાય
.                                          …………….મળી ભારતને આઝાદી.
માતૃભુમીથી સૌને પ્રેમ અનેરો,જે સ્વતંત્રતાયે દોરી જાય
શુરવીરતાની અનોખી કેડી,જ્યાં નિર્મળપ્રેમથી મળી જાય
આંગળીપકડી એકબીજાની પ્રેમે,ત્યાંજ અંગ્રેજો ભાગી જાય
શુરવીરતાની શાન જગતમાં,ગુજરાતીઓથીજ મળી જાય
.                                           ……………..મળી ભારતને આઝાદી.
મળે નિખાલસ પ્રેમ જીવનમાં,જ્યાં નિર્મળ જીવન જીવાય
પ્રેમની સાચી કેડી મળતા,જગતમાં માનવતા મહેંકી જાય
આઝાદીની અપુર્વશાનજગે,નિખાલસ ભારતીયોઆપી જાય
ઉજ્વળ જીવનની રાહ બતાવી,પવિત્ર જીવનએ જીવી જાય
.                                         ………………મળી ભારતને આઝાદી.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

आझादीकी शान


વંદન માતૃભુમીને

Gandhiji

 

 

 

 

 

 

 

 

.                        .आझादीकी शान

ताः१४/८/२०१४                           प्रदीप ब्रह्मभट्ट

आझादीकी शान निराली,भारत देशमे मिल जाय
प्रेम भावना देशकी रखके,भारतवासी सौ हरखाय
.                          ……………आझादीकी शान निराली.
अजब श्रध्धाके पावनकर्मसे,शुरवीर सौ मिल जाय
अहिंसाकी एकही केडीसे,देशको आझादी मिल जाय
महात्मा गांधीकी पवित्रराहे,जवाहर नहेरू चालीजाय
वल्लभभाइकी अतुट श्रध्धासे,मानवता महेकीं जाय
.                       ………………आझादीकी शान निराली.
मिलजाये जब हाथ प्रेमसे,तब अंग्रेज सौ भाग जाय
आझादीके आगमनसे भारतकी,भुमी उज्वल होजाय
वर्षोवर्षकी उज्वळ राहसे,श्री मोदी वडाप्रधान हो जाय
अभिमानकी उज्वळ राहको लेके,गुजराती सौ हरखाय
.                        ………………आझादीकी शान निराली.

++++++========+++++++=======++++++

 

૨૬/૧/૧૯૨૯


photo0073

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.                   ૨૬//૧૯૨૯

તાઃ૨૬/૧/૨૦૧૪                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

અભુત પર્વને આંબી લે જગતમાં,તેને જ ભારતીય કહેવાય
અંગ્રેજોને હરાવી દેતા,૨૬ જાન્યુઆરી૧૯૨૯સે ભાગી જાય
..એને દેશપ્રેમી કહેવાય,એવા ગાંધીજી ને વલ્લભભાઇ ઓળખાય.
ના પકડી લાકડી કે તલવાર,તોય અજબ શક્તિએ દઈ જાય
સાચીશ્રધ્ધાએ દેશને પ્રેમકરતા,શુરવીરોનો સાથ મળી જાય
રાવી નદીના પવિત્ર કિનારે,જવાહરલાલને પ્રમુખ બનાવાય
દોર પકડી સ્વતંત્ર ભારતની,એ સૌને સાચા દેશપ્રેમી કહેવાય
.             ……………………અભુત પર્વને આંબી લે જગતમાં.
ગુજરાતીની ગાથા ગરવી છે જગતમાં,જે  લાયકાતે દેખાય
અમેરીકા આવીને ઉજ્વળ રાહે,ચંન્દ્ર પર પણ એ લઈ જાય
ગુજરાતીઓને જ જગત ઓળખે,નાબીજા કોઇની છે તાકાત
શુભ દિનને યાદ કરીને જીવનમાં,માનવતા મહેંકાવી જાય
.             …………………….અભુત પર્વને આંબી લે જગતમાં.

.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

સ્વતંત્ર ભારત


bharat independent day

.

.

.

.

.

.

.

………               સ્વતંત્ર ભારત

તાઃ૨૬/૧/૨૦૧૪                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પવિત્રભુમી ભારતની,જ્યાં પરમાત્માનુ અવતરણ થાય
મોહમાયાને છોડી દેવા,રામ કૃષ્ણના રૂપ ધરતીએ લેવાય
.                              …………………….પવિત્રભુમી ભારતની.
સતકર્મને સાચવી ચાલતા,જીવની તકલીફો ભાગતી જાય
માનવતાની મહેંક પ્રસરે,જ્યાં શુરવીરોના અવતરણ થાય
અંગ્રેજોની હાંકી દીધા મહાવીરોએ,ના હથીયાર કોઇ લેવાય
શબ્દની શીતળ કેડી સંગે હીંમત રાખી,દેશને સ્વતંત્ર કરાય
.                              ……………………પવિત્રભુમી ભારતની.
જય હિન્દના એકજ નારે,લાખોના હાથો હિંમતથી  પકડાય
શહીદ થયા શુરવીરો દેશ કાજે,જેને આજે પણ વંદન થાય
ઉજ્વલ  કુખ માતાની કરતા,આજે પણ તેમને યાદ કરાય
સ્વતંત્ર ભારત પવિત્ર ભુમી,જીવનો જન્મ સફળ કરી જાય
.                              ……………………પવિત્રભુમી ભારતની.

=================================